СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...                                                                          Брой 36 (24 - 30 октомври)

                                                                             ЗАЩО ПОКАНИХМЕ


 

Инж. Розета Маринова

 

Поводът да я поканим за интервю е предстоящият Ден на строителя - Димитровден, на 26 октомври. По стара традиция на този ден майсторите строители разпускали своите чираци по родните места. Тогава приключвала строителната година. С инж. Розета Маринова разговаряме за проблемите в бранша, за обществените поръчки и за добрите неща, които се случват при строителите.

 

Строителите трябва да обединят усилията си срещу сивия сектор

 

Инж. Розета Маринова е председател на Областното представителство на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) - Плевен, и управител на "Стройпродукт" ЕООД. Тя е родена в Троян, на празника на "Вяра, Надежда и Любов" - 17 септемри. Средното си образование завършва в МГ "Гео Милев" - Плевен , а висшето в УАСГ - София. Започва работа в ЗСК "Крум Бъчваров" във Видин , а после - в СМК ОСП 2 в Плевен, което в момента е фирма "Стройпродукт".

Омъжена, с две дъщери.

 

Интервю на
Емилия КАРАБУЛЕВА

- Г-жо Маринова, какви са основните ви приоритети в работата през новия мандат като председател на ОП на КСБ - Плевен?

- Постът, за който ме избраха колегите, по никакъв начин няма да промени моята досегашна ангажираност към проблемите на строителния бранш и тяхното разрешаване чрез намесата на КСБ. Вторият ми мандат като председател ми дава възможност да доразвия мои идеи и планове за работата на ОП. Според мен е необходимо да се разшири ролята на областните представителства, да се правят по-често срещи на ръководството с членовете на КСБ по места и съвместно да се инициират дискусии с органите на местната власт по проблеми в региона и в защита на лоялната строителна дейност. Много е важно в кризисния период да обединим усилията си за по-ефективна борба със сивия сектор. Необходима е намесата на всички заинтересовани в тази насока - на общинските органи, на представителите на РДНСК и инспекциите по труда, на колегите проектанти от Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Трябва да активираме членовете на КСБ, колегите ни в ЦПРС да не бъдат безучастни и да приемат ширещата се конкуренция от нелегитимна строителна дейност като нормална, защото ако сами не си помогнем, трудно ще получим помощ от другите.

- Какво е състоянието на строителния бранш към настоящия момент?

- Отчитаме с безпокойство отрицателен темп и ниски обороти на развитие на строителната индустрия към полугодието на 2014 г., като това са показатели трайно установени от 2010 г. По статистически данни строителният бранш е формирал 5,5% от брутната добавена стойност за полугодието на 2014 г., при 6,1% от БДС за същия период на 2013 г. КСБ отчита, че над 90% от фирмите регистрират значително намаление на оборотите, а над 15% от малките фирми са замразили дейността си. Всичко това е в резултат на нарушената бизнес среда и от значително намаления обем обществени поръчки от държавата и общините, финансирани с европейски средства, поради бавното стартиране на новия програмен период.

Друг сериозен проблем е междуфирмената задлъжнялост.

- А какви са отличителните черти на бранша в областта?

- Състоянието на бранша не прави изключение от цялостното недобро положение в страната. Основна причина за това са силно ограничените инвестиции в региона. В частния сектор те са сведени до минимум - само за неотложните дейности, а при обществения сектор практически само по европейските програми. Миграционният процес от областта, предимно на млади и образовани хора, е допълнителен фактор, отразяващ се негативно върху бранша, най-вече върху жилищното строителство.

Броят на вписани компании от Областно представителство - Плевен, в Централния професионален регистър на строителите към КСБ към настоящия момент е 89 при 102 към същия период на 2013 г. Това е точен показател за състоянието на сектора в областта. Отказът от пререгистрация, а и заличаването на 13 фирми, ги лишава от правото на строителна дейност по действащото законодателството. Това обаче не ги ограничава да работят в сивия сектор. В региона преобладават малките и средните фирми - резултат от липсата на икономически растеж и на инвестиционни намерения. Много компании изпаднаха в неплатежоспособност поради невъзможност да обслужват лизингови и кредитни договори за оборудване. Намалява значително броят на фирмите, участващи в тръжни процедури, поради невъзможността да осигурят изискуемите банкови гаранции и изискванията за представяне на подобни изпълнени обекти, висок обем строителна дейност, постоянен състав на инженерно-технически кадри и квалифициран работнически персонал.

Кризата засегна значително строителния сектор. Много компании - предимно малки и средни, ще трябва да се сдружават, за да осигурят съществуването си. От реализирането на обектите, финансирани по европейски програми в досегашния период, можем да направим извода, че е необходим добър баланс и партньорство между големите и средните фирми. За да сме по-конкурентни на чуждите, които се стремят да навлязат на нашия пазар.

- Какви са най-драстичните нарушения, с които сте се сблъсквали в Комисията по професионална етика към КСБ, на която бяхте председател през миналия мандат ?

- При нас постъпваха много писма с жалби и сигнали за нередности, касаещи строителния бранш като цяло.

Организираха се срещи и проверки при жалбоподателите или двете страни се призоваваха на среща с нас. Участвахме в заседания на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС и правихме съвместни ревизии на фирми по наше предложение.

Комисията се самосезира за проблемни тръжни процедури. В тази връзка изпратихме писма до Комисията за защита на конкуренцията, Националното сдружение на общините в Република България, Агенцията по обществени поръчки, министъра на земеделието и храните като управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони, зам.- министъра на регионалното развитие и ръководител на управляващия орган на ОП "Регионално развитие".

По своя характер получените жалби при нас могат да се разпределят в няколко групи. В тях влизат неуредени финансови взаимоотношения, касаещи забавени плащания; неспазени договорни задължения от монополисти и др.; дискриминационни или други незаконосъобразни условия в тръжните документации; трудовоправни нерешени проблеми от работодател; неправомерни действия при вписване на фирми в ЦПРС; некачествено извършено строителство и неспазени договорни условия при строителство и продажби на жилищни имоти и др.

- Какви трудности срещат участниците в обществените поръчки?

- Строителният сектор се нуждае от ясни правила и тръжни процедури, които осигуряват лоялна конкуренция и регламентирани критерии за избор на икономически най-добрата оферта. Ръководството на КСБ инициира промени в ЗОП, организира срещи с представители на държавната администрация и предприема редица мерки, насочени към намаляване на нарушенията в търговете.

Обикновено се поставят ограничителни условия, които спират участието на много фирми, засегнати от кризата. В тръжните документи винаги е включена декларация за запознаване с проектните документации и самия обект, но обикновено не са осигурени условия за това. Рядко проектните материали са предоставени под някаква форма. Времето за запознаване и анализ е твърде малко, срещите за оглед на място се уговарят трудно.

Недопустимо е да се предлагат за изпълнение по европейски програми непълни работни проекти, без детайли и без добри предпроектни проучвания. Фиксираните в работния проект количества строително-монтажни работи не могат да се променят или ако това става, процедурите по съгласуване са изключително бавни. Реализирането на такива проекти обикновено води до лошо качество на строителните дейности. Възложителите на проектните документации е необходимо да изготвят по-професионално заданията за проектиране, да се обърне по-сериозно внимание на предпроектните проучвания, да се повишат изискванията към качеството на работните проекти, количествените сметки към тях да се изготвят от специалисти, като същите да съответстват на ползваните в строителството сметни норми.

- А какво трябва да се промени в законодателството?

- Крайно време е да се спре с творчеството на тръжните документации. Обикновено в тръжните документи изобилстват варианти на справки и ненужни декларации, на изисквания към кандидат-изпълнителите, които освен че имат дискриминационен характер и много усложняват понякога изготвянето на тръжните книжа. Необходимо е да се намали бумащината. Голяма част от документите, които се изискват при търговете, са публикувани в публичните регистри и могат спокойно да бъдат изтегляни от там. Освен това смятам, че трябва да се реализира искането на КСБ, което се поставя от няколко години, за въвеждането на типизирани тръжни условия и договори. Това е неотложен процес, който ще доведе до по-успешно финиширане на тръжните договори и реализиране на по-голям брой проекти по европейските програми. Очакваме обещаните типови документи и приемане на Наредба за строителството към ЗОП да станат факт през следващата 2015 г.

- Тревожен е фактът, че продължава тенденцията за масово обжалване на процедурите по търговете. Според вас - защо се случва това?

- Становището на членовете на КСБ по въпроса се разминава с това на представителите на администрацията. Според нас причината за обжалване са недобре изготвените тръжни документи и преоблащаващите дискриминационни условия, които все още се срещат в голям процент от обществените поръчки. Това са фактите, които карат строителите в периода на сериозна криза да обжалват резултатите от търговете.

- С какво ще ни изненадате на празника по Димитровден?

- По стара традиция строителите на 26 октомври празнуват своя професионален празник. Тази година в нашето Областно представителство в дните около празника ще организираме изложба с табла на изпълнени обекти от наши фирми във фоайето на зала "Катя Попова" и ще проведем поредния конкурс "Строителна корона", обхващащ периода 2012 - 2014 г. Финалът на конкурса и наградените фирми ще се обявят на тържеството, което ще проведем на 30 октомври.

Изпитвам гордост от факта, че нашият Областен съвет на КСБ се обърна с предложение към строителните фирми в града за финансова подкрепа на пострадалите граждани от Мизия. В дарителската кампания се включиха 33 фирми и със събраните средства закупихме и транспортирахме тухли, необходими за възстановяване на съборените домове. Изказвам своята блогодарност към всички колеги, отзовали се на призива! Мисля, че тази година празникът ни ще бъде по-заслужен, защото въпреки тежкото състояние, в което се намираме, с помощта си от сърце показахме, че носим достойното име "СТРОИТЕЛ". Получихме благодарствен адрес от кмета и жителите на град Мизия.

- Какво ще пожелаете на колегите си в навечерието на празника?

- На всички колеги честитя празника! Желая им да са здрави и с неуморен дух, с всеотдайност и вяра да вървят по личния си и професионален път! Пожелавам им здраве и дълголетие, много веселие и радост!

 

върни се в НАЧАЛО