СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...                                                "BG Север" - брой 31 (14 - 20 септември 2012 г.)

ЗАЩО ПОКАНИХМЕ


 

Албена Тотева

 

С началника на Регионалния инспекторат по образованието в Плевен разговаряме в навечерието на учебната година за проблемите в системата, за готовността на училищата за първия учебен ден и за ефективността от прилагането на делегираните бюджети.

 

 

Учебната година е осигурена с всички необходими ресурси

 

Албена Тотева е родена е през 1968 година. Средното си образоване завършва в икономически техникум в Червен бряг. Висше образование завършва в Свищов, специалност "Икономика и управление на промишлеността". Следват специализации по учителска правоспособност и управление на образованието. 15 години от нейния педагогически стаж са били в Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор", където е била помощник-директор.

От 2010 г. е началник на Регионалния инспекторат по образование - Плевен. Има 18-годишен стаж в системата на българското образование.

 

Интервю на Поля ТОМОВА

 

- Г-жо Тотева, има ли проблем тази година при попълването на паралелките?

 

- Държавният план-прием за област Плевен през учебната 2012/2013 година, утвърден към март тази година, бе определен на база на предложенията от директорите на общообразователните училища и на професионалните гимназии, в съответствие с визията за развитие на икономиката на местно, общинско и регионално ниво. Отчетен беше и увеличеният брой ученици, завършващи VII клас в годината на кандидатстване, който в сравнение с миналата година е нараснал със 158 деца. Това даде основания за относително запазване броя на паралелките в общообразователните училища. Професионалните гимназии от своя страна и тази година умерено съобразиха своите предложения за прием, както след завършен седми клас, така и след основно образование, имайки предвид възможностите на нормативната уредба за сформиране на сборни паралелки и опитвайки отново да привлекат ученици след VII клас. След първия етап на класиране в цялата област отпаднаха 10 паралелки със специалности от професионалното образование и обучение, в т. ч. една профилирана паралелка, поради недостатъчен брой ученици. Но можем да отчетем, че след участие на учениците и в последния етап на класиране няма нито един от тях извън него. Това е показател, че оставените в разумния риск паралелки са поели всички желаещи ученици. За приема след основно образование ситуацията е подобна. На първи етап постъпиха от самите директори на училища предложения за закриване на паралелки. Останалите за попълване паралелки към настоящия момент са сформирани, без отпадане, като пълни самостоятелни или сборни, и само няколко като маломерни. През тази година има 2 допълнително сформирани самостоятелни паралелки за обучение на ученици със специални образователни потребности за придобиване на първа степен на професионална квалификация, за които също очакваме положително становище от МОМН.

 

- Колко са първокласниците тази година?

 

- Те са 2 305 деца. Данните показват, че в първи клас през предстоящата учебна година в целодневна организация на учебния ден ще бъдат обхванати около 85% - срещу 83,6% през изминалата учебна година. Увеличен е и броят на учениците във втори клас, които ще бъдат обхванати в целодневен учебен процес - за учебната 2012/2013 година са около 80% спрямо 75,6% за миналата година. За 68 на сто от третокласниците ще бъдат осигурени условия за разкриване на групи за целодневна организация.

 

- Има ли опасност от закриване на паралелки, училища и съкращаване на учителски места?

 

- На този етап реална опасност от закриване на паралелки няма. В единични случаи в гимназиалния етап на образование, когато при невъзможност, поради нежелание за продължаване на образователно-възпитателния процес в дневна форма, обучението продължава в самостоятелна форма. През миналата учебна година е закрито едно основно училище в община Белене по предложение на общинския съвет. Предстои оптимизиране на училищната система, което е тристранен процес. За целта по мотивирано предложение на съответния финансиращ орган се извършва проверка и изготвя становище от Регионалния инспекторат по образованието по смисъла на Закона за народната просвета и правилника за неговото прилагане, в съответните срокове на нормативната уредба. Но хубавото е, че започва да расте броят на учениците, а и значително нараства броят на завръщащите се от чужбина деца и ученици.

 

- Колко са свободните учителски места и къде са те?

 

- Трудно е да се обобщи информацията за свободните учителски места, тъй като постъпват не малко на брой заявки от директори на училища всеки работен ден както в Регионалния инспекторат на място, така и публикувани в сайта на инспектората - в рубриката свободни работни места. Прави впечатление, че се обявяват повече свободни места за възпитатели, което е свързано с обезпечаване на целодневната организация на учебния процес, и по-малко за педагогически съветници и психолози.

 

- Има ли все още проблем с намирането на учители по чужди езици?

 

- От няколко години стои на дневен ред въпросът за заемане на длъжността учител по чужд език в училищата от малките населени места, от правоспособен учител. Истината е, че няма голямо желание за кандидатстване за тези места.

 

- Добре ли работи системата на делегираните бюджети?

 

- Системата на делегираните бюджети (ДБ) се утвърди като работеща и удачно приложима в системата на народната просвета. Определените единни държавни разходни стандарти за 1 ученик, както и утвърдените формули за тази година, по които се отпускат средствата в рамките на делегираните бюджети, показват, че на добро ниво е изпълнението на бюджета през първото полугодие на финансовата година. Факт е, че вече всички детски градини от Плевен са включени в системата на делегираните бюджети. От постъпващите в Регионалния инспекторат справки и декларации по изпълнение на училищните бюджети е видно, че от началото на въвеждането на ДБ през 2008 г. директорите се справят с отговорностите по икономичното и по предназначение разходване на определените лимитирани средства, като реагират гъвкаво на бюджетните промени, произтичащи от външни или вътрешни фактори. Не са докладвани неразплатени задължения към персонала - заплати и осигурителни вноски. В много редки случаи са били налице неразплатени сметки към външни доставчици - за отопление, ел. енергия, вода и др., които в последствие се разплащат. В немалка част от общинските и държавните училища към края на всяка календарна година се явяват преходни остатъци по целеви програми или от икономии по собствения бюджет. Напълно са осигурени заплатите и осигурителните вноски за персонала, стипендиите, целевите средства по различни национални програми. В много голяма част от училищата се изплащат допълнителни трудови възнаграждения за национални празници, за началото на учебната година, за Коледа и края на годината. Изплащат се средства за работно облекло и за социално-битово и културно обслужване на персонала. Не са констатирани случаи на спиране на учебния процес поради липса на средства, санкции от финансовите одитори или от други органи за неспазване на бюджетната дисциплина. При разумно изразходване на средствата по делегираните бюджети и вземане на колективни решения за икономичност и целесъобразност на разходите се очаква изпълнението им за финансовата 2012 година.

 

- Към кои специалности учениците имат интерес и към кои - не?

 

- Във връзка със спецификата на региона като земеделски район, в професионално направление "селско стопанство" закриване на паралелки няма. Повече ученици се ориентират към икономическите и компютърните специалности, транспортните професии с интерес към автотранспортната техника. Няма отлив също от туризма, има засилен интерес към социалните дейности. Същото се отчита и за ресторантьорството към специалност "Кетеринг". Няма трайно регистриран интерес към специалности от професионално направление "Производство" и "Машиностроене".

 

- Кои са причините за отпадане на деца от училище?

 

- Те са основно социални и семейни. Отпадането от училище може да бъде преодоляно чрез активно участие на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности. В тази посока много училища от областта се включиха в проекта на МОМН и Оперативната програма за развитие на човешките ресурси, съфинансиран от европейския социален фонд, на тема "Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ". В проекта приоритетно са включени учениците от рисковите групи - със слаб успех, с отсъствия, със склонност към агресия, включително и ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа. Целта на проекта е учениците да уплътняват свободното си време и да се занимават с интересни за тях дейности в неформална среда, което до голяма степен може да мотивира желание да посещават учебни занятия.

 

- Как вървят ремонтите на училища в областта и има ли опасност някъде учебната година да започне, а строителните дейности да продължат?

 

- Навсякъде са осигурени условия за навременно откриване на учебната година и нормалното протичане на учебния процес. Обезпечени са необходимите ресурси, в т. ч. и учителски кадри. За обявените свободни щатни бройки предстоят назначения. Доставена е навсякъде учебната документация, както и безплатните учебници и учебните помагала. Осигурен е и отоплителният сезон, също и санитарно-хигиенните условия, съобразени със санитарните изисквания. В голяма част от училищата са извършени планираните освежителни и текущи ремонтни дейности, като на отделни места предстои да приключат най-късно до 15 септември. В едно училище ремонтните дейности продължават, но имаме уверението на директора, че няма да бъдат възпрепятствани учебните занятия и учебната година ще започне нормално. Всеки ден изискваме информация и следим този процес.

 

- Според едно изследване учителската професия все повече застарява, има ли такава тенденция и в Плевен?

 

- Броят на педагогическите специалисти по възраст за област Плевен се разпределя на: до 30 години - 109 колеги, от 31 - 40 години - 703, от 41 - 50 години - 1 211, от 51 - 60 години - 1 269 и над над 60 години - 76.

Намалява броят на младите педагогически специалисти, придобили в близките 3 - 4 години бакалавърска или магистърска степен.

Значителен брой от учителите до 40-годишна възраст са педагогически специалисти в начален етап. За учебните предмети от прогимназиален и гимназиален етап броят на учителите до тази възраст е малък.

В училищата в малките населени места, в които броят на учениците в паралелките е до минимума и съгласно Наредба № 7 няма възможност за разкриване на щат, часовете по предметите се обявяват като лекторски, което е финансово неизгодно за учителите в млада и средна трудоспособна възраст.

 

- Свикнахте ли с поста си и какво ви носи тази работа?

 

- Да, свикнах с всички отговорности и служебни ангажименти. Тази работа дава възможности за подобряване работата на образователните системи, координацията и сътрудничеството между институциите, имащи отношение към образованието. Носи също голямо натоварване и най-вече голяма отговорност .

 

- Липсват ли ви учениците?

 

- Като помощник-директор съм изпълнявала организационна, административна, управленска и учебна дейност, отново със съчетаване и делегиране на права и отговорности на различни участници в образователно-възпитателния процес. Работата с учениците не е прекъсната, с изключение на тази в реалния учебния час. В други параметри се изразява работата и комуникацията, и то с много повече ученици.

 

върни се в НАЧАЛО