Брой 15                                                  

16 -22 април 2010 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Иво Радев

 

В Деня на Българската конституция и професионалния празник на юристите разговаряме с районния прокурор на Плевен Иво Радев за професията, трудностите и отношението на обществото към съдебната система.

 

Прокурорската работа е динамична и изисква желание и всеотдайност

 

Иво Радев е роден на 12 септември 1972 г. в Плевен. Завършва спортно училище, паралелка "Футбол". Отбива военната си служба в Школа за запасни офицери в Шумен и е офицер от запаса. Завършва право в икономическия университет във Варна, а по-късно и специалност "Финансов мениджмънт" в Стопанска академия - Свищов. Владее английски език. Работи в районна прокуратура - Плевен, от 1998 г. През 2005 г. става административен ръководител на прокуратурата. Преди няколко дни е преизбран на поста районен прокурор.

Женен, с две деца - момиче и момче.

Интервю на Поля ТОМОВА

- Прокурор Радев, спечелихте отново конкурса за поста районен прокурор, как се чувствате?

- Мога да кажа, че се чувствам наистина удовлетворен. Единодушният ми избор от Висшия съдебен съвет на Република България за втори мандат като районен прокурор приемам като една отлична оценка за цялостната дейност на Районна прокуратура - Плевен, през последните 5 години. Според мен този избор е знак, че според инспектората на ВСС ръководството на Плевенската районна прокуратура работи успешно и през периода, през който аз я ръководя, тя върви във възходяща посока. Всички колеги сме на сравнително еднаква възраст и микроклиматът при нас е много добър. Отношенията между всички са колегиални и принципни. Спазват се правилата на магистратската етика.

При нас няма конфликти и групички и ви уверявам, че нямаме нищо общо със, за съжаление, старата лоша слава на Плевенския съдебен район.

- Кои смятате, че са основните ви постижения като районен прокурор?

- Не само аз, но и всичките ми колеги в районната прокуратура сме постигнали много, но основното, към което съм се стремял и за което съм полагал най-много усилия, беше издигането на авторитета и връщането на доверието на плевенската общественост към местната прокуратура. Когато съм преценявал, че е необходимо, съм предприемал дисциплиниращи мерки, включително и най-строгите. Не съм допускал и няма да допусна нещо да ни злепостави както пред обществото, така и пред другите институции. Прекрасни отношения имаме с Районния съд, с ръководството на полицията и разследващите полицаи. С тях работим в екип и отдавна прокурорите от Районна прокуратура - Плевен, са разследващи, като извършват и цялостни самостоятелни разследвания. Стриктно спазваме указанията и разпорежданията на висшестоящите прокурори и на ръководството на прокуратурата.

Всички тези фактори може би са мотивирали главния прокурор да ме предложи за втори мандат административен ръководител.

- Казахте, че когато се е налагало, са предприемани дисциплиниращи мерки. В този смисъл какво се случва и докъде стигна случаят с прокурор Илмен Замфиров?

- Прокурор Замфиров е дисциплинарно освободен от длъжност с решение на ВСС от октомври 2009 г. От тогава той не работи в системата на прокуратурата. Разбира се, има възможност за обжалване на решението на ВСС и предполагам той ще се възползва от нея.

- Какви са целите ви за новия петгодишен мандат като районен прокурор?

- Като най-основна цел виждам намаляване на процента на оправдателните присъди, както и намаляване на броя на прекратените и върнати от съда дела. Защото това е оценката за работата на прокуратурата.

- Сега какъв е процентът на оправдателните присъди и прекратените и върнати дела?

- Трябва да кажа, че тези цифри при нас са по-добри от средните за страната. Точната цифра на оправдателните присъди е 7,2% за последната отчетна година. Броят на прекратените и върнати от съда дела е 89 броя. И към настоящия момент при отчитането на всяка година този процент намалява, но явно там следва да положим повече усилия. Събираме се и анализираме в детайли всяка оправдателна присъда и причините, довели до нея. Изготвяме и досие и съответен протест до горната съдебна инстанция, когато има основание за това. Същевременно се стремим и да не изпадаме в обвинителен фанатизъм. Внимателно следва да се преценяват доказателствата - както тези, които са в подкрепа на обвинителната теза, така и тези, които са в полза на обвиняемия, преди да бъде изготвен обвинителен акт и съответно внесен за разглеждане в съда.

А ако трябва да се върнем към въпроса за моите приоритети през следващите години, то е да продължа да обединявам колегите си, за да разчитам на морала и професионализма на всеки един от тях. Както и прокурорите да приключват работата си в срок, при стриктно спазване на закона.

- Каква е натовареността на прокурорите в Районна прокуратура и има ли такива от колегите ви, които са с по-малко дела в сравнение с другите?

- Както навсякъде в страната, и в Районна прокуратура - Плевен, отдавна е въведена система за случайно разпределение на преписките и делата. В нея са залегнали всички прокурори със съответен процент натовареност. Всеки прокурор отговаря за определен с моя заповед надзор и съобразно него получава определен процент постъпващи в Районна прокуратура материали. Натовареността на всички е равномерна, няма някой да е повече натоварен за сметка на друг.

Сформирани са VII групи с процент натовареност съобразно определеният на всеки надзор и ако някой е по-натоварен в една група от друг, той е по-разтоварен в друга. Такива бяха и констатациите на отдел "Инспекторат" към ВСС, както и на контролиращите ни горни инстанции.

- Как вие и вашите колеги приемате исканите законодателни промени и ветото, наложено от президента върху промените?

- Според мен законодателните промени са необходими за нашето съвремие. За съжаление престъпността с всеки изминал ден се развива, става все по-мащабна и глобална. За да има ефективно противопоставяне, е необходим съвременен закон и най-вече съвременен и по-неформален процес. Следва да бъде опростена цялостната процедура по търсенето на справедливостта. Налагането на вето от страна на президента е конституционно гарантирана негова възможност, а до колко тя е правилна и какво ще последва по-нататък, ще видим във времето.

- Какво точно означава по-неформален и съвременен процес?

- Това означава, че процесът като цяло нe трябва да бъде толкова сложен и формален, а напротив - да е опростен. Да е изцяло насочен към търсене на справедливостта и да отпадне задължителната и тромава бумащина и да се наблегне на практичността и на осигуряването на правосъдие. Защото едно правосъдие, проточено във времето, на практика означава липса на правосъдие. Проточването във времето е в полза на извършителите на престъпленията, защото при един по-дълъг процес например свидетелите започват да не се явяват, нещата се затлачват...

- Това ли е най-големият проблем пред съдебната система в България?

- Това е един от най-големите проблеми на наказателния процес - неговият строг формализъм.

- Какъв е характерът на работата в Районна прокуратура?

- Мога да кажа какъв е характерът на делата и той е най-вече свързан с т. нaр. битова престъпност. На нея като че ли не се обръща съществено внимание от страна на медиите, но тя е основен проблем в ежедневието, защото засяга много хора.

Имаме тежки и по-обществено значими дела. Не следва обаче да разграничаваме случаите като тежки и леки. За всеки пострадал от престъпление щетите са съществени и следва да се потърси справедливост. Тук може би следва да апелирам към всички членове на обществото за отърсване от досегашната апатия и оказване на съдействие на правоохранителните органи. Безразличието няма да ни помогне да се справим с този проблем, който може да се случи на всеки от нас.

- Мислите ли, че скандалите са нещо присъщо за плевенската магистратура?

- Както споменах в началото, според мен времето на старата лоша слава на Плевенската магистратура отдавна е отминало. Институцията, която ръководя, е открита към обществото и защитава неговите интереси. Хората започват да разбират каква е основната същност на прокуратурата и в какви граници може тя да изпълнява своите правомощия. Както в национален мащаб, така и на местно ниво прокуратурата има нов облик.

В Районна прокуратура - Плевен, работят млади хора със съвременно мислене и силна мотивация. На нас обаче ни е необходима и обществената подкрепа, защото вече никой не си прави илюзии, че борбата с престъпността е само на полицията или само на прокуратурата.

- Влияе ли политиката на вашата работа?

- Абсолютно е недопустимо не само политическо, но и икономическо или каквото и да е друго влияние или опит за влияние върху дейността на прокуратурата. Българският прокурор трябва да е независим и принципен. Да има хъс, да бъде активен и деен. Прокурорската работа е динамична и тя трябва да се работи с желание и всеотдайност, при стриктно спазване на законите и правилата на магистратската етика.

- Вредно ли е за обществото противопоставянето полиция - съдебна система?

- Разбира се. Всички противопоставяния между институциите са вредни за обществото и са в ущърб на отношенията, които са призвани да регулират. Хубавото е, че тук не се замесва прокуратурата, а напротив - на нея все повече се гледа като на ефективно работеща и независима система.

Надявам се, че разумът ще надделее и двете системи ще продължат да работят принципно в интерес на обществото.

- Какво пожелавате на себе си и на колегите си по повод професионалния ви празник?

- На себе си, на колегите си, на нашите семейства пожелавам преди всичко здраве. Също така искрено желая да ни съпътства повече положително мислене, стремеж за справедливост и чувство на полезност и удовлетвореност от дейността, която изпълняваме.

Нека се отърсим от всякаква дребнавост и насочим енергията си към позитивните неща.