<%@ Language=VBScript %> Вестник BG СЕВЕР

ТОАЛЕТНА ПОД АРЕНДА СРЕЩУ ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ   на стр. 5

 

 СТРАНИЦА 1

 

 РЕДАКЦИОНЕН КОМЕНТАР

 

Много са виновните за смъртта на “Плама”!

 

След 9-годишна кома гигантът "Плама" вече почти спря да диша (виж стр. 3). Тези дни съдът постанови ефтаназия. Кой последен ще изключи системите, едва ли е толкова важно - все пак може би това ще бъде един хуманен акт на прекратяване на безкрайната агония.

А тя започна още през 1996 г., когато Жан Виденов хариза рафинерията на бандитите от "Евроенерджи". След него непоправими травми нанесе Иван Костов, макар че благоверната му Елена бая изцуца от комбината по време на ембаргото срещу Югославия. Царят нанесе последния удар в сърцето на "Плама" чрез своето юпи Николай Василев. Офшорките, които се изредиха като собственици, доизпиха кръвта от вените на рафинерията. Заедно с тях смучеха и псевдосиндикалисти, продали душата си на Чичко Паричко.

С пръст в устата останаха не само хилядите нефтохимици и техните семейства, но и целият Плевенски регион.


Фашизъм в общината

 

Зеленогорски забрани достъпа

на "BG Север" до сградата на кметството

Безпрецедентен за България през последните 15 години инцидент се случи в сградата на община Плевен. Журналистка от "BG Север" с физическа сила не бе допусната да присъства на пресконференция на кмета Найден Зеленогорски по негово разпореждане. Местните велможи обявиха пред представителите на останалите медии, че се въвеждат акредитации, като на седмичника няма да бъде издадена такава.

Пресаташето на градоначалника Ралица Веселинова в изявление за кабелната телевизия "Плевен спринт" заяви, че понеже не можели да въздействат върху независимия вестник по друг начин, се наложила драстичната мярка.

От фондацията "Програма достъп до информация", която бе сезирана за случая, изразиха становище, че ръководството на общината е нарушило чл. 41 от Конституцията на Република България и чл. 6 от Закона за достъп до обществена информация.

 

На 21 юли т. г. журналистката от "BG Север" Даниела Дочева не бе допусната до пресконференция на кмета Найден Зеленогорски в сградата на общината, въпреки че се легитимира със служебната си карта на портала. Охраната я спря с физическа сила и с обяснението, че "така е наредено". В същото време пред представителите на другите медии градоначалникът и неговите подчинени са обяснили, че на всички репортери ще бъдат издадени акредитационни карти, но "BG Север" няма да получи такъв документ и няма да му бъде предоставяна никаква информация.

Редакцията сезира за безпрецедентната разправа фондацията "Програма достъп до информация". Юристката Фани Давидова изрази следното становище:

В случая ръководството на общината е нарушило чл. 41 от Конституцията на Република България, който гласи: "(1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. (2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права".

Според Давидова не е спазен и чл. 6 от Закона за достъп до обществена информация, според който: "Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация са: 1. откритост, достоверност и пълнота на информацията; 2. осигуряване на ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ (курсивът е на редакцията) за достъп до обществена информация; 3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация; 4. защита на правото на информация; 5. защита на личната информация; 6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата".

Редакцията на "BG Север" е изпратила писмо и до ръководството на плевенското дружество на СБЖ с описание на случая и настояване за становище. Интересното е, че председател на СБЖ в Плевен е Ралица Веселинова, която е и пресаташе на общината. Публикуваме нейното изявление в качеството й на PR с надеждата, че като лидер на журналистическото дружество ще заеме друга, принципна позиция - т. е. ще ни защити от самата себе си.

 

Едно към едно

 

Ралица Веселинова:

 

"BG Север" няма да получи акредитация

 

"BG Север" няма да получи акредитация. Казвам ви го сега открито и честно. С вестник "BG Север" работихме шест години (седмичникът излиза от 29 октомври 2004 г. - б. р.) и в тези шест години те не се опитаха да се вместят в някакви нормални, поносими за двете страни норми на поведение. Аз знам, че закон за печата няма и няма начин, по който можем да въздействаме, така да се каже, по законов начин. Другият законов начин е да не получат акредитация за посещение в общината и за търсене на информация за събития и проблеми".

(Изявление в новинарската емисия на КТ "Плевен спринт", направено на 21.07.2005 г.).

"BG Север"

 


 КОНФЛИКТИ    

 

Доубиват "Плама"

 

Съдът обяви края на рафинерията,

уволняват 50 % от работниците

 

Доубиват “Плама”

 

Съдът обяви края на рафинерията, уволняват 50% от работниците

 

Емилия КАРАБУЛЕВА

С решение № 211 от 19 юли 2005 г. по Търговско дело № 53 от 1998 г. по описа на Плевенския окръжен съд е възобновено производството по несъстоятелност на “Нова Плама” АД със седалище в с. Ярлово. Със същото решение е прекратена дейността на предприятието на длъжника, постановена е обща забрана и запор върху имуществото на рафинерията, прекратени са правомощията на органите на “Нова Плама”. Дружеството е лишено от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. Постановено е започване на осребряването на имуществото и разпределението му. Назначени са Цветан Банков и Валентин Георгиев да изпълняват заедно функциите на временен синдик във възобновеното производство по несъстоятелност на “Нова Плама”, като на всеки от синдиците е определено месечно възнаграждение в размер на 500 лв.

С решението е постановено, че същото подлежи на незабавно изпълнение, следва да се впише в съответния съдебен регистър, да се изпрати заверено копие от решението до Софийския окръжен съд по седалището, където е регистрирана “Нова Плама” - с. Ярлово, и да се обнародва решението в Държавен вестник. Решението не е влязло в сила и подлежи на обжалване през Върховния касационен съд в 7-дневен срок от неговото обнародване. Така пресаташето на Плевенския окръжен съд Силвия Кръстева обяви възобновяването на производството по несъстоятелност на “Нова Плама” АД.

МОТИВИТЕ

Съдът по отношение на производството по несъстоятелност е приел, че не се изпълнява оздравителният план от “Нова Плама”, не е налице и непреодолима сила за такова неизпълнение, поради което са налице условията за възобновяване на производството по несъстоятелност. Два разплащателни периода са включени в мотивите, първият обхваща периода от 1 май 1999 г. до 1 май 2000 г., за тогава е предвидено на кредиторите да се изплатят 2 млн. щ. долара фиксирана вноска или 3 569 400 деноминирани лева. А през втория разплащателен период от 1 май 2000 г. до 1 май 2001 г. е трябвало да се издължат 3 млн. щ. долара или 5 354 100 деноминирани лева, отново фиксирана вноска. За своето решение съдът се е позовал и на твърдения на длъжника, който признава, че има дългове, но поради обективни причини не е в състояние да ги погасява. Така пресаташето на Плевенския окръжен съд Силвия Кръстева представи мотивите за възобновяване на производството по несъстоятелност на “Нова Плама” АД.

ИСТОРИЯТА

Още през 1998 г. за пръв път бе поискано обявяване в несъстоятелност на плевенската рафинерия от Държавния фонд за реконструкция и развитие заради дължим кредит от 3 млн. долара. Това се случи две години след приватизацията на “Плама” от софийското дружество “Евроенерджи”, което придоби 75 % от капитала й за нереално ниската сума от 61,8 млн. стари лева. Тогава купувачът обеща да поеме задълженията на дружеството за над 30 млрд. лв. неденоминирани, както и да инвестира солидни суми за възстановяване на производството.

През 1998 г., когато постъпи първият иск за обявяване на “Плама” в несъстоятелност, се намеси кипърската офшорка “Плама консорциум лимитид”, която купи плевенската рафинерия. В офшорката участваха швейцарската компания “Андре и сие” и норвежката “Норуиджън ойл”. Така преди 7 години кредиторите и съдът бяха по-благосклонни към рафинерията и дадоха шанс на новия собственик да изпълнява предложения от него оздравителен план, който обхващаше период от 35 години и предвиждаше разсрочено изплащане на задълженията в размер на 251 млн. лв.

Възобновяването на фалита на “Нова Плама” за втори път още през юли 2004 г. бе поискано от двама от кредиторите – “Йорсет холдинг България” и “ДЗИ Банк”, който се присъедини през октомври същата година. Те се явяват правоприемници съответно на фалиралата през 1996 г. Първа частна банка и Минералбанк, а мотивите им бяха, че рафинерията не изпълнява оздравителния план.

Според членове от Търговския закон обаче, възобновяване на производство по несъстоятелност може да бъде поискано само от кредитори, чиито вземания представляват не по-малко от 15 % от общия размер на задълженията. В момента на подаването на исковете обаче нито един от двамата кредитори не е отговарял на това условие. Затова пък в Плевенския окръжен съд магистрати са обединили двата иска, защото по закон само обща молба на двамата кредитори би направила иска за несъстоятелност на “Нова Плама” редовен, твърдят юристите на рафинерията.

“Решението на Плевенския окръжен съд за подновяване на несъстоятелността е недопустимо и незаконосъобразно, то цели да прикрие минали престъпления в рафинерията”, заяви един от адвокатите на “Нова Плама” Любомир Денев. Той бе категоричен, че в законния 7-дневен срок решението ще бъде обжалвано пред Върховния касационен съд. Според него от тук нататък най-правилно би било рафинерията да се продава като предприятие и получените суми да се разпределят между кредиторите.

ПРИЧИНИ

ЗА ФАЛИТА

Решението за възобновяване на производството по несъстоятелност на “Нова Плама” на практика се възприема като фалит на предприятието. Още повече, че през тези 7 години, в които рафинерията не работеше, бе разграбено част от оборудването - поне така твърдят хора отвътре. През април 2003 г. пък Агенцията за държавни вземания влезе в предприятието чрез оценители, които извършиха експресна продажба на автопарка, за да се покрие част от задълженията на дружеството по образувано 2 години по-рано изпълнително дело. Транспортните средства тогава бяха оценени и продадени на смешно ниски цени, припомнят запознати с делата на “Нова Плама”.

Една от основните причини за фалита на дружеството обаче е в приписаните му несъществуващи дългове към банки, фирми, физически лица, чрез разиграването на доста по-интелигентни схеми от приетите за класически в България. Като обезпечение на заемите от “Плама” издавали записи на заповед в полза на съответната фирма, които след изплащане на кредитите трябвало да бъдат върнати на издателя. Така имало възможност дружества да застават на входа и изхода на рафинерията и да източват средства, като, разбира се, не погасявали задълженията си към банките. После собственикът изпращал писмо до банката, където се твърдяло, че кредитите са използвани за нуждите на “Плама”. Рафинерията обаче не е била нито гарант, нито получател по целевите кредити. Така с течение на годините на гърба на нефтозавода се лепнали огромните дългове.

В този смисъл се води и делото срещу двамата синдици на рафинерията в периода 1998 - 2000 г. Лилия Тодорова и Николай Пенев. Те са обвинени, че след откриването на производството по несъстоятелност през 1998 г. са приели несъществуващи парични задължения на дружеството в размер на 41 млн. лв. Според документите това са всички вземания на Минералбанк и Първа частна банка, които залегнаха в основата на втория иск за несъстоятелност и предопределиха фалита на “Нова Плама”. Делото на синдиците обаче ще се гледа на 13 септември, а дотогава ще тече процес на изпълнение на възобновеното производство по несъстоятелност. Нещо повече, на 9 септември ще се проведе първото общо събрание на кредиторите на “Нова Плама”, където ще бъде избран постоянен синдик и ще се вземе решение за осребряване на активите.

Друга причина за фалита, а също така и основна пречка за изпълнение на оздравителния план, продължава да бъде неясната съдба на пристанището във Варна, откъдето технологично рафинерията би могла да получава суровина за производството си. Специално внимание се отделя на терминала, защото той бе посочен като единственото място в България, където могат да пристигат танкерите с нефт за “Плама”. През последните няколко години специалисти от рафинерията проучиха възможностите и на други терминали, но за съжаление друг вариант за достъп до пристанище не се появи.

Пристанището във Варна бе изключително публична държавна собственост, но по-късно попадна в частни ръце - на дружеството “Петрол”. Още от 2002 г. по отношение на собствеността върху пристанището се водят съдебни спорове, едва след приключването им ще стане ясно дали частното дружество “Петрол” ще продължи да държи входа на нефта.

Съществена причина за надяването на примката на фалита на “Нова Плама” бе и отказът на държавата да поеме екологичните щети на дружеството за 35 млн. лв. Нещо повече, тя фиксира срок, който не обслужваше интересите на нефтозавода, а всички аргументирани обяснения на фаталните последици за региона от бездействието на администрацията уж бяха чути, но до ангажимент на държавата не се стигна. В настоящия момент ако “Плама” се разпродаде на парче, ако рафинерията бъде нарязана, този проблем ще възникне пред изпълнителите. Според изпълнителния директор на рафинерията Росен Софрониев сега държавата ще трябва да плати около 300 млн. лв. за екология при ликвидацията на предприятието, а преди отказа да даде десетократно по-ниска сума за спасяването му.

ЗАКОНОМЕРЕН

ИЛИ УМИШЛЕН

Е ФАЛИТЪТ

НА “ПЛАМА”?

Такъв въпрос витае в публичното пространство още от времето на активните действия на пълномощниците на рафинерията в посока на привеждане на инсталациите в готовност за работа. Нито държавата обаче, още по-малко съдебната система, съдействаха за разрешаването на проблема с плевенската рафинерия. Напротив, от птичи поглед бе ясно, че има някаква съпротива срещу пускането на завода в действие. А това бе единствено възможният начин “Нова Плама” да изплати дълговете си и да започне да печели, от което, разбира се, най-заинтересовани са хората от региона, местната власт и държавата - поне такива намерения декларираха политици, министри и депутати. Истинска воля да се помогне на рафинерията у управляващите обаче отсъстваше, вместо това постоянно се създаваха пречки било законови, било технологични за възвръщане към нормалния ритъм на работа.

“В крайна сметка интерес от това “Плама” да не произвежда имат всички, които се ползват от негласната политика за подкрепа на т. нар. домашни монополи. Отсъствието от националния пазар на крупен производител на масла и горива от ранга на “Плама” позволи през последните години няколко фирми да диктуват и определят цените според собствения си интерес. В резултат на това се стигна до положението в България тези продукти да се търгуват на цени, по-високи от международните”. Така изпълнителният директор на “Нова Плама” назова виновните за фалита на рафинерията и хвърли светлина върху мотивите им. Според него ако фирмите вносителки на горива са имали възможност да ползват нормално услугите на пристанището във Варна, те щяха да реализират огромни печалби. Ограниченият достъп до терминала в момента гарантира пазарен комфорт само на “Лукойл” и “Нафтекс”. Така тези фирми, оставени без сериозна конкуренция, свободно диктуват в момента цените на вътрешния пазар.

“Никой няма интерес при създаденото статукво от появата на пазара на рафинерия, която произвежда по-качествено гориво на по-ниски цени”, допълни Софрониев.

ПОСЛЕДИЦИТЕ

Само десетина дни след излизане на решението на Плевенския окръжен съд за обявяване на “Нова Плама” в несъстоятелност са започнали масови уволнения на работници, твърдят хора отвътре. Синдиците Цветан Банков и Валентин Георгиев вече са обявили, че може да се очакват над 50% съкращения на персонала.

Най-рано догодина ще стане ясно бъдещето на плевенската рафинерия. Тогава Върховният касационен съд ще постанови окончателното си решение и ще бъде готова оценката на активите. Най-оптимистичният вариант за развитие на нещата в предприятието е някой инвеститор да прояви интерес към него, но все още не са изчистени съдебните спорове, а се изчаква и събранието на кредиторите през септември.

Интересен в случая е фактът, че към иска за възобновяване на несъстоятелността на “Нова Плама”, направен от “Йорсет” и “ДЗИ Банк”, не се е присъединил нито един от останалите големи кредитори. Например “Ейч Ви Би Банк Биохим”, която има вземания в размер на 67 млн. лв., или пък ОББ - с над 17 млн. лв.

От убийството на рафинерията със сигурност ще пострадат Плевен и областта, както икономически, така и демографски. Ако някой е изчислил щетите, които бяха нанесени на региона със спирането на рафинерията преди 7 години, сигурно ще се изненада, че те не се измерват само в цифри. Защото със загробването на “Плама” се зачеркват усилията на хиляди плевенчани, които години наред свързваха съдбата си с нея. А надеждите им за проспериращ регион, за високи доходи, за бъдещето на децата им все още минават през “Плама”.


Лили Тодорова, екссиндик:

 

Ликвидацията е закономерен процес

 

Приемам вестта за обявяването на рафинерията във втора несъстоятелност като съвсем нормална. Отдавна стана ясно на всички, че приетият оздравителен план няма да бъде изпълнен. Ясно е още, че причините са чисто субективни.

Сега става много интересно, тъй като има две възможности пред новоназначените синдици. Те трябва да вземат решение за оценка на активите на предприятието като цяло и като обособени части, ако има техническа възможност за това. Тогава, през 1998 година, когато ние подготвяхме оздравителния план, това беше възможно, но сега според мен има малка вероятност да стане, тъй като голяма част от активите на "Нова Плама" са изнесени и синдиците ще са доста затруднени.


Специалистите:

 

Няма опасност от екокатастрофа

 

Дора ДОНЧЕВА

Окончателното обявяване на "Нова Плама" в несъстоятелност предизвиква много въпроси и тревоги. Екоспециалисти споделят тези тревоги, но в същото време имат и свое лично мнение за това какво може да се направи и да се спасят част от съпътстващите производства и да се даде възможност за използването на голямата производствена площадка.

Естествено най-добре и за рафинерията, и за плевенчани би било да се намери нов собственик и той да пусне в действие един от най-големите производители на масла в страната, смятат екоспециалистите. Но ако това не стане и се премине към оценка и разпродажба на рафинерията на обособени части, то това също може да стане “професионално и културно”, така както го правят по света. Но каквото и да става, няма да се допусне екологична катастрофа тук, единодушни са експертите. Има една действаща на съвременно равнище пречиствателна станция, която и сега работи, като приема и пречиства отработени масла, има и депо за прием на отпадъци. Пречиствателната станция работи на самоиздръжка, способна е да си осигурява приходи. Предприятието за проучване и добив на нефт и газ и сега пречиства отпадните си води тук, може да се очистват и води от бензиностанции.

 


 

 ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

 

България след Избори 2005: Безвремието ражда пороци

 

Позицията "анти" е единственият

последователен ход на десните


 СОЦИАЛНО

 

Зеленогорски отдал тоалетна под аренда срещу предизборна агитация

 

Шибил Димитров организирал цяло Славяново

да подкрепи кмета на местните избори


 РАЗЛИЧНОТО

 

Дядо Мишо сътворил райска

градина в ж. к. "Сторгозия"

 

80-годишният старец отговаря с добро

на завистта и злобата на комшии


 ЖЕНАТА 

 

Физически упражнения и витамини са тайните на красотата

 

Съветите на Джейн Фонда


 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ... 

 

Стела Банкова

 

Симеон разби дясното политическо пространство


 АРТСЕДМИЦА

 

Кметът Зеленогорски опорочи и Лауреатските дни "Катя Попова"

 

Форумът ще мине без Плевенската филхармония, международни призьори и певчески конкурс

Даниела ДОЧЕВА

Въпреки скандалната заповед на кмета на Плевен Найден Зеленогорски репортер на "BG Север" да не бъде допуснат на брифинг в общината, чрез достоверни източници медията се добра до пълната информация за 25-ото издание на международния музикален фестивал Лауреатски дни "Катя Попова". За да разбере, че слуховете, които витаеха упорито в публичното пространство, са верни - общината елиминира Плевенската филхармония като домакин на форума, което е прецедент в 40-годишната му история. Алогичното си решение Зеленогорски обяснява с липсата на отговор на писмото, което той изпратил преди 7 - 8 месеца до министър Нина Чилова. В него градоначалникът я призовавал да нареди безплатното участие на държавния оркестър. Понеже нямало реакция, той ангажирал други състави - все едно Ивайло Атанасов, шеф на Плевенската филхармония, е на светлинни години от Плевен и е невъзможно да се разговаря с него. В трите концерта, с които фестивалът се изчерпва, ще свирят "Студио Примо" - 2 октомври, оркестърът на "Класик FM" радио - 3 октомври, и Софийската филхармония - 5 октомври, защото излизали по-евтино от Плевенската филхармония. Общинският бюджет за тазгодишното издание бил 35 хил. лв., но се очаквало да се включат спомоществователи с допълнителни суми, а преди две години събитието стъпило на 45 хил. лв., от които 10 хил. били за Плевенската филхармония. Още логични аргументи изтъква кметът като обяснение за елиминирането на плевенския оркестър: "Аз не мисля, че ако в Плевен произвежда хляб плевенски хлебозавод, ние трябва да ядем само плевенски хляб. Или да ядем само плевенски колбаси, или в Плевен да играят футбол само Спартак и Белите орли, или да гледаме само плевенския драматичен театър и никой да не може тук да стъпи в нашия град. Нека да разберем, че живеем в едно модерно общество, в общество на конкуренция, в едно глобализиращо се общество и монополи и запазена територия няма за никого. Мисля, че любителите на музиката ще останат доволни да чуят Софийската филхармония - аз не знам от колко години не е свирила, поне 15 години." На градоначалника явно и за миг не му хрумва, че плевeнчани точно на този фестивал искат да слушат точно Плевенската филхармония, която е неразривно свързана с него. През всички тези месеци репортер на "BG Север" се убеди, че гражданите са възмутени от псевдоорганизацията на престижния форум и най-вече от факта, че техният оркестър няма да участва. Но това, разбира се, не тревожи общинарите, които вземат решения от името на съгражданите си, без да се интересуват какво всъщност искат те. Кметът си направи едно фамилно тържество с участието на частната формация на Чавдар Вълков, който е брат на съпругата му Лора, се коментира иронично в плевенските музикални среди.

След грандиозния гаф на предишния импресарио Александър Абаджиев, който имаше неблагоразумието да призове репортер на "BG Север" да търси пари за фестивала срещу 15% комисионна, той автоматично излетя от играта. Сдъвкан и изплют от съответните лица, натоварени с черната работа от градоначалника, Абаджиев във втори телефонен разговор поясни как нямало пари, нямало лауреати и изобщо нищо не е ясно. Информационното затъмнение от страна на общината за това кой е новият импресарио, ще има ли международни лауреати, ще има ли изобщо фестивал, не попречи "BG Север" да научи за развитието на нещата и пръв да информира плевенчани, че новият претендент за тлъстата комисионна е шефът на "Класик FM" радио Васил Димитров. Той старателно беше крит до прословутата пресконференция. На нея Васко, както кметът се обръща многократно към него, обяснява надълго и нашироко колко хубаво било, че Плевенската филхармония има международен престиж и се ползва с изключителен авторитет и в България, но нека да има разнообразие, да не втръсва. Пък и така щели да привлекат нова публика в залата (?!): "Ще можем да чуем едни прекрасни музиканти от България и чужбина. Ще направим всичко възможно да привлечем още спомоществователи и по-широка публика. Аз все пак бих казал, че фестивалът е по-различен от един концертен сезон, тъй като Плевенската филхармония има поне 20 концерта годишно, а Софийската филхармония ще дойде само веднъж и това за публиката ще е приятно." Прекрасните музиканти от чужбина са точно... един, но за това - след малко. В подкрепа на Димитров Зеленогорски допълва, че не искал да се връща към онази сага (но се върна), когато община Плевен се договорила с шефа на Плевенската филхармония Ивайло Атанасов да ползва нейния хор в чужбина срещу заплащане от 10 хил. лв. "Ние бяхме излъгани от шефа на Плевенската филхармония и не получихме никакви пари. Съжалявам, обаче ние с такива партньори не можем да работим", заявява Зеленогорски. Потърсен за коментар, Атанасов каза, че явно ще трябва да се защити от неверните твърдения от страна на градоначалника по негов адрес в съда.

Грандиозната програма, която предлагат "новаторите" на дългогодишните любители и млади почитатели на фестивала "Катя Попова", е "впечатляваща". Камерен оркестър "Студио Примо", който минава за плевенски оркестър само в Плевен - извън града е просто сборна формация, открива събитието на 2 октомври. Диригент е Владимир Бошнаков - с класи под нивото на Георги Нотев, Йордан Дафов и Славей Тинчев, които са диригенти на Плевенската филхармония. Ще чуем софийски камерен хор "Васил Арнаудов" с диригент Теодора Павлович. Солисти са сопраното Габриела Георгиева - лауреат от I оперен конкурс в рамките на фестивала преди две години, който естествено вече не съществува, и мецосопраното Адриана Николова. Ще звучат първа част на "Стабат матер" от Перголези (това парче вече го слушахме през изминалия сезон в изпълнение на Плевенската филхармония и детския хор на БНР), втора част на "Изпейте на Господа нова песен" и "Аз открих ритъма на Гершуин". На следващия ден - 3 октомври, ще слушаме оркестъра на "Класик FM" с диригент Лучано ди Мартино (свидетели на насила изгрялата му звезда в Старозагорска опера довериха на "BG Север", че италианският диригент така и не се научил да дирижира, но може и да грешат - ще видим). Удоволствие ще е да чуем световноизвестния цигулар Светлин Русев на наша сцена, въпреки че неговото участие във фестивала е в разрез с концепцията на форума - да дава старт на неизвестни, но обещаващи изпълнители. В програмата са включени "Интродукция и рондо капричозо" от К. Сен-Санс и "Поема за цигулка и оркестър" от Е. Шосон. Дора Делийска - дъщеря на диригента на хор "Звъника" Ваня Делийска, ще свири Концерт за пиано и оркестър от Моцарт. Единственият чужд лауреат, който вече слушахме в Плевен през май тази година по време на Европейския музикален фестивал, е Кирил Кравцов, който е ръководител на квартет "Растрели". Той ще изпълни Концерт за виолончело и оркестър от Хайдн и рапсодия от "Порги и бес" на Дж. Гершуин. Фестивалът ще бъде закрит на 5 октомври, когато ще свири Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров. Солисти ще са Георги Черкин, който ще изпълни добре познатия на плевенската публика Концерт за пиано №1 от Чайковски. След него ще е изпълнението на ученичката на Благородна Танева Дамяна Иванова - Концерт за цигулка от Чайковски.

Съвсем бегъл поглед към предишното издание на фестивала доказва, че 25-ото ще е на много по-ниско ниво. Преди две години чуждите лауреати бяха 5-има, а в рамките на фестивала се състоя Първият национален конкурс за млади оперни певци, който предизвика изключителен интерес в цялата страна, а заключителният концерт на отличените и Плевенската филхармония се превърна в събитие.

Тази година няма да има подобно нещо. Точно на 25-ото юбилейно издание на престижния международен форум общината реши да си прави експерименти и нововъведения, да потъпче традициите и факта, че Лауреатските дни са неразривно свързани с Плевенската филхармония и без нея те няма да са същите. Дори логото на форума щели да сменят. Кой какво ще измисли вместо стилизирания славей, символ на прекрасния глас на незабравимата оперна прима Катя Попова? Току-виж и името на фестивала сменили. Какво пък - нагледахме се на мъдри решения, едно повече или по-малко едва ли би променило тъжната картина.

 

Накъде отива фестивалът?

 

Георги СПИРОВ

След като месеци наред плевенските меломани бяха изтормозени от въпроса ще има ли юбилейно 25-о издание на Международния музикален фестивал Лауреатски дни "Катя Попова", булото на неизвестността най-сетне падна. Фестивал ще има - в първите дни на октомври, макар и с цената на отстраняването на неговия неизменен досега организатор и домакин - Плевенската филхармония.

В разпространената на 21 юли фестивална програма прави впечатление символичното международно участие - само един солист (известният руски виолончелист Кирил Кравцов) диригент, и един диригент - италианецът Лучано ди Мартино. При това и двамата не идват в България специално за плевенския фестивал, а участието им в него е "анекс" към ангажиментите, които те са поели респективно към Софийската филхармония и към оркестъра на "Класик FM" радио. Бегла справка с програмата на 24-ия фестивал през 2003 г. сочи, че тогава на плевенския подиум са се изявили чужди изпълнители от 5 страни...

От контекста в думите на мениджъра на "Класик FM" радио Васил Димитров (неизвестно в качеството си на какъв участвал в пресконференцията за фестивала) проличава, че форматът на проявата се променя драстично, "за да се спечели повече публика". Част от тази промяна, както стана ясно, ще бъде новото фестивално лого.

Като имаме предвид, че досега логото бе стилизиран славей, символизиращ незабравимия талант на Катя Попова, с тревога си задаваме въпроса дали няма да бъде променено и името на фестивала?

 


 ТАЛАНТИ 

 

Физиците Росен и Георги искат

да учат и работят в България

 

Тийнейджърите от МГ "Гео Милев" донесоха

престижни отличия за плевенската школа

 


 БИЗНЕС

 

Кредити за почивки дават трезорите

 

Пощенска банка е лидер на ваканционните заеми


 АГРОАКЦЕНТИ

 

Рекордно високи цени на доматите

в средата на лятото

 

Производители прогнозират още

по-голямо поскъпване


 СПОРТ

 

Бокс: Александър Владимиров

с нова победа

при професионалистите

 


 ШАРЕНО 

 

Металисти забиват жици

на философски парчета

 

 

Само за три месеца групата  Celestial Fury

прави две авторски песни