Брой 22                                                  

18 - 24 юни 2010 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Виолета Димитрова

 

Ще остане ли Плевен без 108-годишния Институт по лозарство и винарство (ИЛВ)? Какво предвиждат административните реформи в Министерство на земеделието и храните (МЗХ)? Има ли логика да се иска сливането на научноизследователски институт с контролен орган, какъвто е Изпълнителната агенция по лозата и виното? На тези и на още въпроси, свързани със съдбата на ИЛВ, разговаряме с неговата директорка.

 

Структурните промени ще заличат институт със 108-годишна история

 

Виолета Колева Димитрова e родена на 4 август 1950 г. в с. Драговищица, Кюстендилска област. Средното си образование завършва в Ловеч, след което учи агрономство в София. Професията практикува последователно в с. Владиня, обл. Ловешка, в Институт по интродукция и растителни ресурси в гр. Садово, обл. Пловдивска. От 1984 г. работи в Институт по лозарство и винарство - Плевен. От 1998 г. има присъдена образователна и научна степен "доктор" за успешно защитена дисертация на тема "Оптимизиране на условията за клонално микроразмножаване на лозата". От 2001 г. е старши научен сътрудник втора степен. Член на Научния съвет при ИЛВ. От 2002 г. зам.-директор, а от 2004 г. е директор на института. Член на Съюза на учените в България - клон Плевен, от 1993 г.

Омъжена с две деца.

Интервю на Вяра ЦЕНОВА

- Г-жо Димитрова, МЗХ гласи структурни промени в администрацията, които касаят и ИЛВ - Плевен. В какво по-точно се изразяват те?

- Писмото от МЗХ до проф. Светла Бъчварова, председател на Селскостопанска академия, и до инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ), от 9 юни гласи, че във връзка с решението на правителството за административни реформи, с цел оптимизиране на разходите за извършване на дейностите в държавната администрация и предприетите допълнителни мерки за съкращаване на разходите в публичния сектор, по предложение на МЗХ, Съветът за административна реформа предвижда оптимизиране на структурата и числения състав на Селскостопанска академия и намаление на числеността на академията със 120 щатни бройки, както и преминаване на ИЛВ - град Плевен, към Изпълнителната агенция по лозата и виното. В рамките на три дни - до 11 юни, се изискваше проект на нормативен акт за изменение на нормативните актове, отразяващи промените в структурата и намалението на числеността на Селскостопанска академия, както и такъв, който да отразява необходимите промени на всички нормативни актове, регламентиращи структурата и функциите на ИЛВ във връзка с преминаването му към ИАЛВ. Сами разбирате, че три дни са крайно недостатъчен срок за подобна отговорна работа.

- След това писмо вие какво предприехте?

- Свикахме общо събрание в института, на което се разгледаха всички мнения "за" и "против" сливането. Колегите се обединиха около становището, че преминаването на ИЛВ към ИАЛВ е крайно нецелесъобразно поради коренни различия в организацията и дейността на двете структурни единици. Подобно сливане би се отразило крайно негативно върху научно-изследователската работа на института.

- В какво се състоят разликите между ИЛВ и ИАЛВ?

- Ние сме научна организация за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на лозарството и винарството. ИЛВ - Плевен, е юридическо лице с издръжка от републиканския бюджет и от собствени приходи. ИАЛВ е административна структура с основно предназначение да осъществява контрол по спазването на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за преработка, и виното. Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Няма обединяващи елементи в техните цели, задачи и функции. На ИЛВ основна дейност е научно-изследователската, ИАЛВ изпълнява контролни функции. Изграждането на научни кадри в ИЛВ е съобразно Закона за развитие на академичния състав в Република България и се извършва в координация със Селскостопанска академия. От гледна точка извършване на административна реформа в МЗХ, звучи неубедително предложението за преминаване на ИЛВ към ИАЛВ, т. е. на един наложил се и доказал в своята 108-годишна история институт с богати традиции и понастоящем ръководещ и координиращ изследователската работа в областта на лозарството и винарството, към една новосформирана структура.

- Това ще се отрази ли на научно-изследователската ви дейност?

- Тук възниква въпросът ИЛВ как ще организира разработването на научните проекти и отчитането на резултатите от изследователската работа. ИАЛВ до този момент няма опит и компетентност в ръководството на научни звена. В страните с традиционно лозарство, като Франция и Италия например, научните организации са обединени в научен център, съответстващ на Селскостопанска академия у нас, който е координатор на дейността им.

- А какво ще стане с производството?

- ИЛВ разполага с производствено-експериментална база за извършване на изследователска работа при полски условия и лозови насаждения за производствена дейност, както и производствено-експериментална изба. Съгласно Закона за виното и спиртните напитки ИАЛВ извършва проверки на място, което при евентуално сливане на двете структури би довело до осъществяване на самоконтрол и съответно до конфликт на интереси. Но днес сме свидетели на какви ли не лудости.

- Ако говорим за икономии в бюджета, това сливане ще доведе ли до такива?

- За мен това е механично обединение, базиращо се само на общите термини "вино" и "лоза". Вероятно после ще се пристъпи към съкращения и те сигурно ще са от структурата на института. Съкращения тук са правени многократно. Сега в института работят само 19 научни работници. Но съгласно новия Закон за развитие на академичния състав всички новопостъпили асистенти ще са на срочен договор, което означава съкращение по "улеснена процедура". И без друго ниското заплащане и трудните условия за работа отказват младите хора от научна работа. Институтът преди години е бил атакуван нееднократно, нееднократно са се чували идеи да бъде отделена базата, да бъде взета избата, но в крайна сметка всичко е съхранено от нашите предшественици. Имахме до миналата година надеждата, че ще можем да продължим, макар и със ситни стъпки, развитието на ИЛВ - изграждането на сътрудниците като научни работници от една страна, от друга - подобряването на материалната база. Бяха тръгнали нещата. Но тази година всичко е стопирано, надяваме се да е обвързано с кризата и дай боже по-скоро да излезем от нея. Но в никакъв случай в едно такова обединение.

Ако това сливане се осъществи, ще настъпи едно обезличаване на института, постепенно стихване на функциите докато не загинем подобно на Института по виното в София - един институт със силна дейност, който сега вече го няма. Последно беше централна лаборатория. Т. е. може да се запази някаква ядка, но не и като цяло.

- В какви отношения сте в момента с ИАЛВ?

- Ние конкретно нямаме нищо против хората, които работят в тази агенция, имаме много добри контакти с тях, от три години работим техни проби, като само първата година е заплащано на института. От цяла България пристигат представителни проби от отделните области, които тук се изработват и после се изпращат в ИАЛВ.

- Какво се надявате да се случи, за да оцелее ИЛВ - Плевен?

- Изпратихме писмено становище до министъра на земеделието и храните и до председателя на Селскостопанската академия. Същото ще достигне до премиера Бойко Борисов, до комисията по земеделие към Народното събрание, до председателя на парламента Цецка Цачева. Проведохме предварителни разговори с партийните централи на всички плевенски депутати, с кмета и с областния управител, защото смятаме, че проблемът няма политически нюанси, но е необходимо много сериозно лоби. Ще търсим подкрепа от всички, съпричастни с историята и дейността на института и с настоящето и бъдещето на Плевен - той е една от емблемите на града и Плевен ще изгуби много, ако се допусне да бъде унищожен. А това може да се избегне, ако навреме се стопират нещата и не се стигне до гласуване в парламента. Такава стъпка е крайно неразумна и ще навреди на авторитета на управляващите.