Брой 9                                                  

5 - 11 март 2010 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Албена Тотева

 

За проблемите на родното образование, за това какви са причините за отпадането на много ученици от системата, ще бъдат ли закрити още училища в Плевенска област и колко паралелки са отпаднали от план-приема за учебната 2010 - 2011 година разговаряме с шефката на Регионалния инспекторат по образованието (РИО) към МОМН Албена Тотева.

 

Училищните специалности трябва да са съобразени с реалната нужда на пазара

 

Албена Тотева е родена през 1968 г. в Плевен. Средното си образование завършва в Икономическия техникум в Червен бряг, а висшето - в Стопанската академия в Свищов - специалност "Икономика и управление на промишлеността". Има 15 години трудов стаж в сферата на образованието. Последната длъжност, която заема преди да поеме поста на началник на инспектората на РИО на МОМН, е помощник- директор по учебната дейност в сферата на професионалното образование в Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" в Плевен.

Интервю на
Веселина ИЛИЕВА

- Г-жо Тотева, назначаването ви на тази длъжност се прие с доста овации от учителската гилдия, защото сте човек, който излиза от училището, а не "парашутист". Преподавателите вярват, че знаете какви са проблемите на образованието в областта. Според вас кои са те и кои от тях са най-наболели?

- Проблемите, които съществуват и предстоят да се решават, се очертават като такива не само за нашия регион, но и за цялата образователна система. Като най-наболели бих могла да очертая отпадането на ученици от задължителната училищна възраст, лошата социално-битова среда, недостатъчно ефективната комуникация между институциите относно образованието и обучението на децата - било то талантливи, изоставащи или със специални образователни потребности. Като малък пример мога да посоча нуждата от засилване на ролята на създадените училищни настоятелства, а и е необходимо да има регистрирани такива към всички училища. Целта е те да станат важен фактор от училищния живот и да подпомагат главно дейността при задържането на учениците, приобщаването и набирането им.

Като недостатъчно ефективни се оказват и взаимодействията между отделните страни на образователния процес - ученици, родители, учители. Необходимо е да се активира тяхната взаимовръзка в учебния процес. Желанието ми е проблемите на образованието да бъдат решавани с взаимното сътрудничество и координация на всички, заинтересувани от възпитанието и образованието на децата от областта.

- Според вас добре ли работи системата на делегирано финансиране на училищата, ясни и коректни ли са критериите и има ли ощетени училища?

- Делегираните бюджети бяха въведени през 2008 г. и според мен това се оказа успешно. Чрез тях се дава възможност на директорите да се проявяват вече като мениджъри и да управляват най-ефективно финансовите ресурси, с които разполагат. Средствата от държавния бюджет и дейностите по обучението на децата се определят на база единни държавни разходни стандарти и те са одобрени от Министерския съвет. Делегираните бюджети се отпускат по определена формула. Основните компоненти във всяка формула са единният разходен стандарт и броя на учениците. Останалите допълнителни компоненти могат да бъдат обективни показатели, които определят различия в разходите за един ученик и зависят точно от спецификата на различните училища, например от географския регион, в който е разположено училището, както и от други демографски и инфраструктурни показатели. Всеки директор е запознат с компонентите по формулата и трябва да намери най-оптималния вариант за разпределение на средствата по този бюджет.

- Има ли орган, който да контролира изразходването на средствата от училищния бюджет?

- В системата на делегираните бюджети директорите на училищата са второстепенни разпоредители с финансови кредити, а първостепенните разпоредители с финансови средства имат основно и функциите да контролират. Сега с въвеждането и прилагането на системата за финансово управление и контрол се регламентират и правилата за начина на изразходването на тези средства.

- Един от проблемите, които бяха поставени на среща на плевенски учители и директори с просветния министър доц. Сергей Игнатов, бе липсата на подготвени кадри по чужди езици за предвижданото въвеждане на засилено чуждоезиково обучение. Така ли е, има ли проблеми с намирането на преподаватели по езици в нашата област?

- Да, съгласна съм, че в момента няма необходимата обезпеченост с кадри по чужди езици и затова още не се въвежда засиленото чуждоезиково обучение, като идеята е това да не става изпреварващо. На този етап се осъществява на национално ниво преквалифициращо обучение за учители по чужди езици, с цел осигуряване на необходимия кадрови потенциал.

- Това само начални учителки ли са, които се преквалифицират?

- Не само, целта е да може да се преквалифицира и например един преподавател по немски език, да може да преподава и английски език, защото един филолог има усета по овладяването на езиковите особености и при него би станало по-лесно. Безспорно обучението по чужди езици е важен елемент от съвременната подготовка на учениците. Но за съвременната подготовка също важно е и да се прилага интерактивността в обучението по всички учебни предмети, включително и по чуждите езици, за да се засили познавателната активност и интересът у учениците.

- Преподавателите от професионалните гимназии смятат, че при тях са нужни повече средства, защото практическата дейност ги изисква. Смятате ли, че този вид училища трябва да получат повече пари?

- Да, необходим е допълнителен финансов ресурс, относно осигуряването и на по-високо качество на професионално образование и обучение. Но финансирането на практическата дейност, особено в реална работна среда, трябва да е и в пряка обвързаност с предприятията от съответния бранш. Това е необходимо да се регламентира в договорните взаимоотношения с училищата във връзка с провеждане на учебните и производствените практики на учениците, а още по-ползотворно е да се осъществява практическото обучение и под наставничеството на кадри от предприятието. Да се осигурява стажуване на учениците и прякото им участие в трудовата дейност. Би било добре да им бъдат отпускани и стипендии , за да се стимулират. Изобщо предприятията от бранша е необходимо да подпомагат професионалното образование и обучение, за да може да бъде успешна професионалната реализация на младите хора.

- Според вас има ли специалности, предлагани от професионалните гимназии, които вече са ретро, пазарът няма реална нужда от такива кадри, към тях няма голям интерес и би трябвало да се закрият?

- Като ретро аз не бих определила никоя от предлаганите професии или специалности. По-скоро прави впечатление сред родителската аудитория споделянето за непривлекателно звучене на някои наименования на професии и специалности, с което ги определят за себе си като непрестижни. Съгласна съм, че право на родителите е да изберат училището, в което да се обучават децата им. Но доколко те са запознати с перспективите за професионалната реализация на децата им по предпочитаната от тях професия, това е отделен въпрос. Наистина динамична е пазарната конюнктура в момента и човек не може да прогнозира през близките 3 - 4 години как ще се развие, дали превес ще има сферата на индустрията или сферата на услугите. Макар че според тенденциите на световния и европейския трудов пазар хората все по-често се ориентират към услугите, но за България много важно е да имаме и развита индустрия.

- Какво мислите за преориентацията на някои училища, които видоизмениха дейността си само за да запазят паралелките си?

- Не смятам, че има видоизменяне на основната професионална насоченост на училищата. Училищните ръководства по-скоро търсят възможност да запазят своето място в професионалното направление, като предлагат обучение и по други атрактивни специалности, с които да привлекат ученици. Но това за в бъдеще може да доведе и до преструктуриране на училищната мрежа.

- Очаква ли се в област Плевен закриване на училища?

- Оптимизиране или закриване на училища ще се осъществи и като следствие от демографската ситуация, която е с продължаваща тенденция към застаряване на населението. Поне за началото на следващата учебна година засега не се очаква. Трудно ще е наистина в малките общини, където отрицателните демографски процеси са най-силно изразени. Все повече няма да достигат средствата им за издръжка, защото за веществената издръжка те се изчисляват в зависимост от броя на учениците и пълняемостта на паралелките. А съществуването на маломерни паралелки води до ограничаване оптималното използване капацитета на училищната сграда.

Трябва за бъдеще много добре да се прецизират нещата, защото и решението за закриване на дадено училище е тристранно. Първо трябва да има предложение от общинския съвет, след което Регионалният инспекторат по образованието да прави становище, а крайното решение се взема от МОМН. Всичко това е комплексна система от много показатели.

- Миналата седмица получи одобрение план-приемът за учебната 2010 - 2011 година. Има ли отпаднали паралелки?

- Да, той вече е одобрен и предстои до края на март да се утвърди със заповед на министъра на образованието, младежта и науката. Има отпаднали паралелки от сферата на професионалното образование с цел да се осигури разумния баланс. Усилията ни бяха насочени към постигането наистина на разумно балансиране. Последните няколко години държавният план-прием беше отворен. Но пък отвореният прием дава възможност за реална конкурентоспособност между училищата при голям недостиг на брой ученици да се борят да запълнят паралелките си.

На срещата с комисията по заетостта се взе ползотворно решение за бъдещи консултации за посредничество между бизнеса и училищата при подготовката на кадри, същите да бъдат ориентирани в пазарно нужни професии.

- Какъв е броят на отпадналите ученици в нашата област, увеличава ли се той и каква е причината за отпадането на децата от системата на образованието?

- Тази учебна година се забелязва намаляване на общия брой на отпаднали от училището ученици от областта с 90 за периода от началото на учебната година до края на първия учебен срок. Продължава негативното отражение на социалните причини. Радващо е, че се наблюдава и едно друго явление - все повече ученици се връщат с родители си от чужбина и започват да учат в нашите училища. От септември до сега около 22-ма са учениците, които вече учат в нашата област и това съвсем не е малка цифра.

- А как става приравняването на знанията им с нашите?

- Към всеки инспекторат има определена комисия, която признава дадено образование след представяне на съответните изискуеми документи.

- Наближава кампанията по приема на ученици след завършен седми клас. Има ли новости, които те и родителите им трябва да знаят?

- Новото не е в съдържанието на изпитите, а по-скоро в самата организация на провеждането им. Тя е свързана с обединяването на външното оценяване след седми клас с приемния изпит за кандидатстване в гимназиите. Датите вече са ясни - на 27 май е по български език и литература и на 31 май по математика. За всички подробности около изпитите кандидат-гимназистите ще могат да се информират от сайта на МОМН. Там са качени учебно-изпитните програми по двата предмета, както и примерни тестове, с които те могат да се подготвят. Първият модул от изпита ще съдържа въпроси и задачи с продължителност 60 минути, а вторият модул трябва да се реши за 90 минути. Очакваме и допълнителни указания от министерството и като ги получим, ще информираме учениците и техните родители.

- Знаете ли какъв е броят на съкратените учители за последните няколко години?

- В РИО няма такава информация. Отдавна директорите имат правомощия да назначават и да съкращават педагогически персонал и те разполагат с такива данни. Но е факт, че въпросът със съкратените учители е болезнен. Трудно е и за двете страни - и за училищните екипи, които извършват подбора, и за самите колеги учители. Но това пак е следствие от демографския срив и намаляването на броя на учениците. Надяваме се сега, след въвеждането на целодневната форма на обучение, до известна степен да се реши този проблем и безработните преподаватели да могат да си намерят работа.

- В момента сайтът ви показва само едно свободно работно място, и то за възпитател...

- Да, но това е обяснимо. Все пак сме в средата на учебната година и няма текучество.

- Преподавателите по кои предмети са най-търсени в областта?

- Традиционно най-търсени си остават учителите по английски език и по информационни технологии.

- Свикнахте ли вече с новия си пост, остава ли ви свободно време и как го използвате?

- Свиквам. Всяко ново начало изисква трудности и преодоляване на препятствия. Това е едно предизвикателство за мен и аз съм наясно, че поемам голяма отговорност. Свободно време все по-рядко ми остава, но гледам да съчетавам нещата и в събота и неделя успявам да обърна внимание на занимания, които обичам и предпочитам.