Брой 30                                                  

7 - 13 август 2009 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Инж. Любомир Станчев

 

Скандал между досегашния областен управител на Плевен Цветко Цветков и директора на Областното пътно управление привлече общественото внимание в края на мандата на губернатора. С Любомир Станчев разговаряме за причините за медийните нападки от страна на Цветков, за дейността на ОПУ - Плевен, и дали има притеснения от евентуална ревизия в ръководената от него институция.

 

Само мога да гадая защо ме напада областният управител

Интервю на Ралица ПЕТРОВА

- Г-н Станчев, защо се стигна до конфликта между вас и областния управител на Плевен Цветко Цветков, който нашумя напоследък в медиите? В какво точно се изразява той и какви са причините според вас за нападките на губернатора?

- На този въпрос бих отговорил следното. Никога не съм надценявал позицията си на директор на ОПУ - Плевен, и не съм си позволявал да пренебрегна задачите, поставяни към управлението от страна на областния управител. Няма нито един сигнал или поръчка, която да не е изпълнена в рамките на делегираните ми пълномощия или получила подобаващ отговор. В потвърждение на казаното мога да предоставя отговора на 80 писма по теми, свързани с дейността на ръководената от мен регионална държавна структура, които са поставени от областната управа.

Мога да гадая за личните причини, поради които г-н Цветков си позволява подобни нападки в края на мандата, но считам, че начинът по който го прави, е най-малко несправедлив. Несправедливо е, защото освен мен в ОПУ - Плевен, работят почтено и професионално изпълняват задълженията си по подготовка на документациите и контрола върху дейностите за ремонта и поддържане на републиканските пътища в областта още 27 души експерти и специалисти. Считам, че каквито и да са личните причини, те не бива повече да ангажират общественото внимание.

- Областният управител твърди, че над вас е разпънат политически чадър. Но и двамата заемахте постовете си по време на управлението на тройната коалиция. В този смисъл какво би трябвало да означава политически чадър, има ли изобщо такъв?

- Не е моя работа да коментирам подобни изявления. Аз работя като директор на Пътно управление - Плевен, през периода на три правителствени мандата и считам, че съм оценяван като специалист в сферата на професионалната ми квалификация.

- Какви са отношенията на ОПУ - Плевен, с "Пътинженеринг" и защо смятате, че скандалът между вас (по отношение ремонтните работи на бул. "Христо Ботев) е съзнателно тиражиран от Цветко Цветков?

- Вече имах възможност да изразя твърдото си становище, че персонален скандал между мен и ръководството на "Пътинженеринг" - Плевен, няма. Считам, че отделни, документирани недостатъци и бележки по отношение сроковете и качеството на извършените работи, направени от специалистите, натоварени с контрола им, станаха удобен повод и оправдание за недобре или изобщо несвършени работи.

Основната задача на експертите и специалистите в ОПУ - Плевен, е да контролират, оценяват и приемат за разплащане извършените работи от всички изпълнители. Няма как директорът на пътното управление да пренебрегне направените констатации, още повече, че те са подробно документирани и подкрепени с резултати от специализирани лабораторни изпитвания.

Нормално е възложителят да възлага и контролира целесъобразното и ефективно изразходване на обществените средства, а изпълнителят да изпълнява в определените срокове и качествено възложените работи. Това са и условията на сключения договор. Обратното би означавало превес на лични интереси и диктат над работата на надзорни и контролни специалисти. Надявам се не това е искал да внушава г-н Цветков с постоянната си намеса в работата на ОПУ - Плевен, и тиражирането на подобни обвинения.

- Други два спорни обекта, за които губернаторът е категоричен, че не се работи по ваша вина, са "Кнежа - Искър" и "Милковица - Черквица". Каква е причината тези пътни участъци все още да не са ремонтирани и кога се очаква това да стане?

- До 2007 г. и на двата обекта се работеше в рамките на утвърдените годишни средства и макар те да не достигаха за окончателното им завършване, състоянието в ремонтираните отсечки постепенно ставаше значително по-добро, отколкото при тяхното започване. През 2008 и 2009 г. средствата за техния ремонт не бяха осигурени. Няма как да бъдат поръчвани работи на обекти, за които няма определени средства, защото финансовата дисциплина е първостепенно задължение за всеки ръководител.

- Всъщност мнозина от гражданите вероятно не знаят, че вашето предприятие не изпълнява строително-ремонтни дейности. Бихте ли обяснили какво точно представлява в момента ОПУ, какви функции има, каква е организацията на работа, с какви материални активи разполага?

- Може би това е важно, защото по-голяма част от ползващите националната пътна мрежа не знаят кои пътища са републикански и кои общински. Как е организирана системата за тяхното управление, поддържане и ремонт, кои институции са ангажирани с това. Републиканските пътища са основната част от пътната мрежа на Република България. Те са класифицирани по определени характеристики, като автомагистрали, пътища I, II, и III клас. Тяхното управление, поддържане и ремонт се осъществява от националната агенция "Пътна инфраструктура", която има специализирани териториални звена - областни пътни управления, които осигуряват изпълнението на определени функции на агенцията на територията на една административна област. Функциите на областните пътни управления са определени в приетия от Министерския съвет с постановление № 219/05.09.2008 г. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация.

Дейността на областните пътни управления се изразява в няколко основни направления, по-важни от които са тези, свързани с подобряване безопасността на движението чрез подпомагане на изпълнителния директор при предприемане на действия по установяване местата с концентрация на произшествия и изпълнение на предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността; осъществяване надзора на дейността на лицата, на които е възложено да поддържат пътищата и проверка на готовността им за работа при зимни и кризисни условия; набиране, поддържане и актуализиране на информация за технико-експлоатационното състояние на пътищата в областта; изработване и представяне в централната администрация на агенцията на програми за ремонт на републиканските пътища за територията на областта; изготвяне на предложения за финансови разчети и отчети за тяхното изпълнение и прогнози за плащания, свързани с дейността; разработване на годишна областна програма за ремонт и поддържане на пътната инфраструктура и др. Областните пътни управления осъществяват взаимодействието на агенцията с областната и общинските администрации.

От това става ясно, че областните пътни управления са организирани с "чисто административни" функции - нямат никакви стопански задачи и възможност да осъществяват изпълнителски дейности по поддържането и ремонта на пътищата. Те осъществяват функциите си чрез възлагане на предварително планиран и разрешен, съобразно възможностите от бюджета на агенцията, обем дейности и контролират изпълнението му на основа сключените договори с избраните посредством обществени поръчки изпълнители. Директорът на пътното управление няма делегирани права самостоятелно да избира на кого, кога и колко да възложи от определена работа. Той е длъжен да спазва утвърдените ред, правила, норми и договори с избраните изпълнители.

Поради изложеното твърдя, че изпълнителят на обществената поръчка, а в конкретния случай изпълнителят на поръчката за текущ ремонт, поддържане и зимно поддържане на областните републикански пътища, е отговорен за обема, сроковете и качеството на възложените работи.

- В каква степен вашата дейност е зависима от европейските и националните фондове?

- Дейностите по ремонт и поддържане на пътищата се финансират основно чрез заделените средства от държавния бюджет за тази цел, чрез заеми от други финансови източници и чрез средства от финансови програми на ЕС. Накратко, разпределението на наличните средства от изброените финансови източници става с решение на надзорния съвет на агенцията, вследствие оценка на представените програми и съпътстващи ги технико-икономически обосновки. Безспорно повече привлечени средства обуславят по-голям обем работи - следователно реализация на повече проекти. Не са малко положените усилия за привличане и осигуряване на допълнителни средства за ремонт на пътищата в областта и през последните години. Просто засега нуждите са многократно по-големи от възможните привлечени средства за целта.

- Бихте ли изредили кои са замразените обекти в момента на територията на ОПУ - Плевен, и какви са причините за това?

- Замразени са работите по проектите за ремонт на второкласните пътища II-11 - Милковица - Черквица, км 196+147 - км 213+647, и II-13 - Кнежа - Искър, км 72+194 - км 82+987, чиито договори са съответно от 2005 и 2003 г. Поради липса на достатъчно средства за тяхното цялостно завършване строителството се осъществяваше в рамките на годишните задачи. При скока в цените на основните ценообразуващи фактори - на цената на труда, на петролните продукти, на електроенергията и битума в началото на 2008 г., изпълнителите поискаха актуализация на договорените цени, което не бе прието от ръководството на агенцията. По-късно и по искане на областния управител, от моя страна бе поставен и въпросът за прекратяване на сключените договори и провеждане на нови процедури, съобразно промените в ЗОП, като се преценят правните условия и икономическата изгода от това.

Решението за окончателно спиране или продължаване на работите по тези обекти следва да бъде взето от новото ръководство на агенцията, след оценка на изложените факти и в зависимост от финансовите възможности през следващите години.

- До края на годината предвижда ли се финализиране на някои по-големи обекти и какви ремонтни дейности текат в момента в региона?

- Завършен е и предстои окончателното приемане на ремонтните работи по път III-137 - Гостиля - Крушовене, км 20+071 - км 32+948, започнат през 2003 г. Очаквам до края на годината да бъдат довършени основните работи по рехабилитацията на път II-34 - Плевен - Никопол, като вероятно ще бъдат усвоени още около 5 мил. лв. от строителната компания "ПИ - ЕС - АЙ", Ст. Загора . Освен на този обект се работи и по рехабилитацията на път II-11 - Гиген - Милковица, км 179+100 - км 196+147, като очаквам да бъдат усвоени още около 3,5 - 4 мил. лв. Всъщност окончателната реализация на тези проекти, с осигурени средства съответно по програма ФАР и заем от Световната банка, ще обнови още 63 км второкласни пътища на територията на областта.

- Какви средства се предвижда да бъдат инвестирани в републиканската пътна инфраструктура през следващата година на територията на област Плевен и кои са най-значимите обекти, върху които ще се работи през 2010 г.?

- Все още нямаме утвърдени средносрочна и годишна програма, но до момента от ОПУ - Плевен, са подготвени и предадени за преценка и включване към различни програми за финансово осигуряване към централното ръководство на НАПИ - София, проекти за ремонт на пътища с обща дължина над 70 км.

Извършената до момента работа от специалистите в ОПУ - Плевен, е обобщена в подготвената и съгласувана в областнатна управа средносрочна детайлна програма за ремонт и възстановяване на пътищата в Плевенска област за периода 2006 - 2010 г., изработена съгласно делегираните по-горе пълномощия още от края на 2005 г.

Трудно могат да се съберат в страниците на вестника данните, обясненията и приложените карти за изброените обекти. Затова ще спомена, че планираните ремонтни работи обхващат 290 км републикански пътища и възлизат по експертна оценка за над 132 мил. лв. През 2008 г. тази програма бе преработена и актуализирана за периода 2008 - 2013 г. и бяха заложени за ремонт 566 км пътища на обща експертна стойност 248 млн. лв. До момента от предложените обекти е започната реализацията на път II-34 - Плевен - Никопол и на път II-11 - Гиген - Милковица на обща стойност над 37 млн. лв, а на път III-137 - Гостиля - Крушовене тя е завършена.

При сегашната средногодишна финансова обезпеченост от 8 - 10 млн. лв., ако не се намерят допълнителни източници за финансиране ремонта на пътищата, реализацията на такава програма може да се очаква след 25 - 30 години, ако не се отделят средства за останалите и ремонтирани вече пътища, чиито нормален междуремонтен срок ще изтече след 15 години.

- Какво очаквате от една евентуална ревизия в Областно пътно управление, за която настоява Цветко Цветков?

- ОПУ - Плевен, има работна програма и визия към предстоящите задачи за 25 години напред. В управлението има изработени правила за вътрешния ред и всеки специалист знае своето "място" в общите задачи на управлението. Всички специалисти и служители имат точна длъжностна характеристика, описваща целите, отговорностите и задълженията за заеманата длъжност. За всеки специалист са осигурени, съобразно бюджета, здравословни и достатъчни за изпълняваната работа условия на работното място.

Основният инженерен състав постепенно се променя поради естествени възрастови причини и недостатъчно заплащане, но мога да кажа, че към момента в системата на НАПИ експертите и специалистите от ОПУ - Плевен, са високо оценени. Към висококвалифицираните експерти в отделите "Поддържане" и "Инвестиционен" са прикрепени млади специалисти, които все по-уверено и компетентно участват при вземане на решения и в изпълнение на задачите.

Считам, че в ОПУ - Плевен, е изградена сериозна и добре работеща система за управление и контрол на обществените средства, определени за ремонт на пътната инфраструктура в областта.

Лично аз не се считам за безалтернативна или безгрешна фигура в рамките на плевенската пътна гилдия. Затова нямам никакви притеснения от ревизия по работата на Пътно управление - Плевен. Смятам, че това е напълно естествен и логично периодичен процес. От началото на 2009 г., вероятно и по настояване на г-н Цветков, са направени 3 ревизии. За резултатите от тези проверки са съставяни одитни доклади до висшестоящото ръководство и заинтересованите институции. Досега няма регистрирани нарушения.

Очаквам обективна и професионално издържана преценка за цялостната работата на ОПУ - Плевен, и оценка за свършеното от мен като директор на тази важна държавна институция.