Брой 12                                                  

21 - 27 март 2008 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Галина Станимирова

 

Защо година след като болничните започнаха да се изплащат от НОИ, а не директно от работодателите, все още има проблеми и забавяне? Как хората в пенсионна възраст могат да преизчислят пенсиите си и да увеличат доходите си? Какви са правомощията на Националния осигурителен институт (НОИ) и откъде идват негативите към работещите там? За отговор на тези и други въпроси потърсихме директора на териториалното поделение на НОИ в Плевен Галина Станимирова.

 

За забавянето на болничните

са виновни всички по веригата

 

Галина Станимирова е родена на 8 април 1964 г. в Плевен. Основното си образование завършва в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в с. Градина, община Долни Дъбник. След това се записва в Лозаро-винарския техникум в Плевен, откъдето излиза специалист по алкохолни и безалкохолни напитки. През 1991 г. завършва Стопанската академия в Свищов, специалност финанси. Още преди дипломирането си започва работа след спечелен конкурс в регионална служба "Социални грижи". Там работи 10 години. От средата на 2001 г. поема ръководството на териториалното поделение на НОИ в Плевен.

Омъжена е, има две дъщери. Съпругът й - Борислав Станимиров, в момента е кмет на Долни Дъбник.

Интервю на
Мая ПАСКОВА

- Г-жо Станимирова, каква оценка ще дадете на изминалата 2007 г.?

- Ако имате предвид новата ни дейност, която започна в началото на миналата година - администриране и изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, като цяло мога да я отчета като една добра и успешна година. Ние стартирахме на чисто. Назначихме нови служители, с които през декември предходната година бяха сключени трудови правоотношения. Времето, за което трябваше те да бъдат обучени с проекта на наредбата, влязла в сила от 1 януари 2007 г., беше съвсем кратко и недостатъчно. В началото имаше известни затруднения, които още първите три месеца бяха преодолени в по-голямата си част. От средата на годината почти нямаше проблеми по приемането, въвеждането, начисляването и изплащането на самите обезщетения. Екипът, който формирахме, е предимно от млади хора, които за кратко време успяха да навлязат в дълбочина и да се запознаят с детайлите на работата.

- Но все пак още съществуват проблеми при изплащането на болничните...

- Опитваме се да преодолеем натрупаните негативи в годините на преход. Не мога да кажа, че не сме се справили, но все още основен проблем, който отчитаме, е с лекарите и ДКЦ-тата. Все си мисля, че в крайна сметка ще се преборим.

- Какво по-точно имате предвид?

- Пропуски при издаването на самите болнични листове, невписване на реквизити в болничните листи, едно по-несериозно отношение към административната част, която те трябва да изпълняват. С тези проблеми ние се сблъскахме в началото на миналата година. До преди това те бяха свикнали на един по-либерален режим на издаването на болничните и цялата процедура по тяхното обжалване, изплащане и обратната информация се осъществяваше от работодателите. Ние сме проверявали естествено правилно ли се изплащат или не, но не сме обръщали може би достатъчно сериозно внимание на същностните неща по бланките, което в един момент ни изигра лоша шега. Но така или иначе към настоящия момент не мога да кажа, че има някакво напрежение.

- Вие вероятно получавате и сигнали от пострадали здравноосигурени лица...

- Приключихме годината с 6 жалби за несвоевременно изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. От началото на тази година се забелязва тенденция към увеличаване на жалбите от несвоевременно предаване на болничните листи от страна на работодателите, което също е голям проблем.

- Има ли срокове за това?

- Сроковете са фиксирани в Наредба 8 за подаване на информация - в момента, в който има изплащане на трудовите възнаграждения, работодателят е длъжен в 3-дневен срок да подаде информация към НОИ, така наречената декларация 1, след което веднага да представи болничните листове на съответните служители, които са били в болнични през месеца. Но работодателите не само чакат да се съберат повече болнични. Имахме случай миналата година, когато през декември работодатели представиха болнични листи за цялата 2007 г. по месеци! Миналата седмица по конкретна жалба от майка правихме проверка на фирма, където се оказа, че от май месец м. г. работодателят също не е представял болничните листове на тази майка и на други свои служители. Съответно е бил съставен акт за административно нарушение от нашия контролен орган. В момента сме изготвили наказателното постановление, като за такова нарушение глобата е 200 лв. при първоначално констатиране. При повторно нарушение санкциите се увеличават. Твърдо сме убедени, че работодателите трябва да бъдат коректни и да изпълняват задълженията, които са им вменени от съответните нормативни документи. Както ние се стремим да спазваме сроковете по наредбата за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, така и личните лекари и работодателите трябва да ги спазват. Защото в крайна сметка се остава с впечатление, че НОИ не си е изпълнила задълженията и не изплаща болнични, а вината е съвсем другаде.

- Има ли още здравноосигурени лица с нарушени права, внасят ли работодателите редовно здравните осигуровки?

- Такава информация ние нямаме, защото от 3 г. приходната част премина към новата Национална агенция за приходите и там фактически се внасят социалните и здравни вноски. Ние не администрираме тази дейност. При нас останаха само разходите - изплащане на пенсии, обезщетения за безработица и от миналата година обезщетенията за временна неработоспособност.

- Какво е съотношението на пенсионери и здравно осигурени? Има ли тенденция за увеличаване на групата от третата възраст?

- Мога да кажа, че през последната година не се наблюдава увеличаване на пенсионерите, даже напротив - те намаляват. За 2007 г. в нашия регион броят им е намалял с 2 000 в сравнение с предходната. Каква е причината не сме търсили в данните, с които разполагаме. Може би това е повод за един бъдещ по-задълбочен анализ и коментар.

- Плоският данък отразява ли се по някакъв начин на доходите на осигурените лица?

- Към плоския данък ние също нямаме отношение, но доколкото това се отразява специално на нашите служители на трудови правоотношения, ние направихме съпоставка. От подробна справка на всички служители, които получават трудови възнаграждения под 750 лв., и в края на миналата година на всички, които са под 430 лв. брутно трудово възнаграждение, се оказа, че от 1 януари те бяха с увеличени основни работни заплати. Към настоящия момент мога твърдо да кажа, че няма служител, който да е пострадал директно от въвеждането на плоския данък.

- И има смисъл да се осигуряваме на по-високи заплати...

- По принцип винаги е имало такъв смисъл. Друг е въпросът как се възприема и разбира от самите служители и работници. Но така или иначе със системите, с които работим и са действащи, е от съществено значение да се внасят вноски на по-голям осигурителен доход.

- Не се ли спекулира с това при майчинските? Има ли констатирани случаи, в които да се увеличава заплатата няколко месеца преди излизането на жената в отпуск?

- Това също може да се каже от НАП. Ние ползваме средномесечен осигурителен доход за последните 6 месеца към момента на настъпване на събитието - периода на бременност, отглеждане на дете или периода на настъпване на временна неработоспособност, за да можем да изчислим съответно размера на самото обезщетение. А средномесечният осигурителен доход ползваме от базата данни на НАП. В случая това е един и същ програмен продукт - персоналният регистър, който им предадохме преди три години.

- Наскоро се постави въпросът, че няма регистър и отчетност колко са лицата с увреждания и временна неработоспособност на територията на областта.

- Такъв регистър би трябвало да има в регионалната картотека на експертните досиета. Там всяка една молба с искане лицето да бъде освидетелствано, се завежда и влиза в база данни. От година се работи с такъв нов продукт в РЦЗ. Към всяка такава молба се прикрепя след това и цялата медицинска документация на лицето и издаденото експертно решение. Този орган е в състояние да каже всяка година колко лица са минали от там и съответния процент намалена работоспособност. Защото част от тези лица след това идват при нас и ние им отпускаме пенсии за инвалидност.

- Много хора са заинтересовани от преизчисляване на пенсиите на база отработени слънчеви дни в ТКЗС. По какъв начин може да стане това и как се отразява на доходите на пенсионерите?

- Тази разпоредба е от няколко години. Различните хора по различен начин я разбират. Да го обясня по-подробно. Става дума за определен отработен минимум от децата на родителите, които са работили преди в ТКЗС. Ако родителят Х е бил работник в ТКЗС и за съответната година минимумът е бил 220 дни, а той е заработил три или четири пъти повече, от тях може да се ползва допълнителен трудов стаж. Който, превърнат и изчислен по наши критерии и показатели, излиза много малко като величина. Самото лице, което иска да ползва трудов стаж от родителите си, трябва да е навършило 16 г. Към годината на раждането му се прибавят 16, от тази година, която се получава като сума, се вземат годините, от които трябва да се изчислява минимум, но до сключване на граждански брак от това лице и се получава един много малък период, който ние отразяваме и засичаме. Примерно лицето е родено през 1947 г. Плюс 16 се получава 1963. Ако е сключил граждански брак 1969 г. се вземат предвид само 6 г., през които, ако този родител е работил в ТКЗС и ако има над определения минимум, това време се превръща в един, два, пет дни или един месец допълнителен трудов стаж. Други лица, които вече са пенсионирани, го ползват за преизчисляване на пенсиите. Не мога да кажа, че има и краен финансов резултат. Досега съм имала един единствен случай, на който пенсията е била увеличена с 15 лв., всичко останало е от порядъка на стотинки до 3 лв. Тези заявления обаче ние трябва да проверим, ровим в някои случаи даже с дни по ведомости. Огромен труд за служителите, в крайна сметка без видим финансов резултат за клиентите.

- Започна изплащането на заплатите на работниците от "Плама". Много от тях вероятно също ще искат преизчисляване на пенсиите на база тези доходи.

- На този етап чакаме до средата на април да бъдат изплатени възнагражденията на всички работници и служители за минало време, след което те трябва да си вземат съответния документ УП 2 и тези, които са пенсионери, ще дойдат за заявления и актуализиране на размера на пенсиите. Ние сме готови и очакваме около 2 300 - 2 400 служители да дойдат, но нямаме информация колко от тях в момента са пенсионери и директно ще подадат заявления за актуализиране на пенсиите. Имаме намерение да се свържем с ръководството на "Плама" и след изплащането на последното възнаграждение да ни предоставят подробен списък с имената, ЕГН-тата и сумите, които са изплатили, за да сме наясно какво е минало през тях като плащане и какво да очакваме ние да дойде като допълнителен ангажимент в следващите няколко месеца.

- Как се отнасят хората към вашите служители и как се справяте вие като жена ръководител на такава институция?

- През времето, през което аз съм директор, е имало много случаи на благодарности за коректното отношение, за начина на предоставяне на информация, в същото време е имало и много граждани, които са идвали неудовлетворени, възмутени от обслужването на моите колеги. Ние се стремим да предлагаме едно качествено обслужване, знаем контингента и хората, с които работим, защото действително както пенсионерите, така и безработните и хората с временна неработоспособност, са доста чувствителни. Организираме ежегодно обучения на нови служители, обръщаме внимание на начините на работа, поведението и държането с клиентите. Това, което зависи от нас, го правим. Работата ми е хубава и аз обичам да си я работя.

- Вашият съпруг от тази година е кмет. И двамата сте на много отговорни длъжности. Как съчетавате служебните и личните ангажименти към семейството и пренасят ли се проблемите от работата вкъщи?

- Всяка вечер сме заедно, но се стремим вкъщи да не коментираме служебни проблеми, освен ако не е нещо, за което трябва взаимно да си помагаме. Преди два дни в приемния ден на кмета отишло лице с решение на ТЕЛК, което е много зле, няма пари дори за храна. Експертното решение само е получено, без съответно да бъде заверено в картотеката на ТЕЛК и без да му носи някакви социални придобивки. Естествено ние взехме експертното решение, заверихме го в картотеката, връщаме го обратно в социално подпомагане, за да се оформят там документите на лицето да получава то социални помощи, а също и при нас да се заведе съответната молба и да придвижим документите за отпускане на пенсия. Това е единичен случай, но не е единствен. И не се отнася само за община Долни Дъбник, естествено. Стремим се максимално в рамките на работното време да обслужваме гражданите, защото не навсякъде имаме изнесени работни места с наши специалисти по общините, а хората искат, пътувайки, в момента, в който пристигнат, да бъдат обслужени. В тази връзка актуализираме и работното си време от началото на следващия месец. Преминаваме на плаващо работно време без регламентираната почивка от 12 до 13 часа. Ще бъде осигурено непрекъснато дежурство и работа в приемните точно с тази цел - лицата своевременно да бъдат обслужени. Дали всички са доволни, това е друг въпрос

- Какво обичате да правите през свободното си време?

- Хобито ми са цветята. И тук на работното си място и вкъщи гледам много цветя. По този начин се разтоварвам и се освобождавам от натрупаното напрежение през деня.

- Децата ви вече са пораснали и нямате ангажименти към тях...

- Голямата работи в банка вече трета година, малката ще се дипломира сега със специалност финанси - както всички от семейството. И четиримата сме финансисти, завършили сме една и съща специалност в Стопанската академия в Свищов.