СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...                                       Бизнес                                     "BG Север" - брой 41 (18 - 24 ноември 2011 г.)


 

Жечко Димитров, програмен директор в БСК:

 

И Бюджет 2012 не може да реши натрупаните социални проблеми

 

Бизнесът проявява интерес към проекта за оценка на компетенциите

 

Сн. авторътЕмилия КАРАБУЛЕВА

- Г-н Димитров, вие пристигнахте в Плевен за откриването на Регионален център за оценка на компетенциите на работната сила, който е част от национална мрежа по проект на Българска стопанска камара (БСК) по ОП "Развитие на човешките ресурси". Какви са целите на проекта и какви дейности ще извършва регионалният център?

- Основната цел на проекта на БСК е да създаде национална информационна система за оценяване на компетенциите на работната сила. Стопанската камара в Плевен е партньор по проекта на регионално ниво. Центърът, който открихме, ще има задача да координира и изпълнява дейността по тестване в предварително подбрани пилотни предприятия от региона на специално разработените карти за оценка на компетенциите. По този начин ще бъде подкрепено разработването и прилагането на професионалните стандарти за ключови длъжности за предприятията от отделните сектори.

- Кой определя тези професионални стандарти?

- Стандартите или както се наричат още - компетентностни модели, се разработват от експертни екипи - секторни и регионални референтни звена. В тях влизат най-вече специалисти по управление на човешките ресурси.

- Вие работите както по региони, така и по браншове. Кои са браншовете, които обхваща проектът?

- Досега са създадени секторни референтни звена в сферата на металургията, туризма, електрониката, електротехниката, месопреработването, мебелната промишленост и машиностроенето. Там вече се разработват съответните компетентностни модели.

- Как бизнесът приема проекта, осъществяван от БСК? С доверие или с резерви?

- Трябва да признаем, че в началото бизнесът прояви едно подозрение към проекта - дали няма да изтекат някакви фирмени тайни или пък да провокираме отлив на обучени кадри чрез повишаване на компетенциите. Но с напредването на проекта и с работата, която вече дава резултати, смятаме, че интересът на бизнеса стана изключително висок. Най-големите предприятия в страната с многочислен персонал, с големи обороти, с различни длъжности и професии проявяват съпричастност към проекта и са готови да участват. По-скоро ще има обидени за това, че не можем да обхванем всички заинтересовани фирми. Но в края на проекта ще бъдат включени общо 20 сектора, в момента, както вече споменах, те са само седем. Така че проектът се разширява във времето и ще може да обхване още фирми.

- Какъв ефект очаквате за икономиката ни след завършването на проекта?

- Очакванията са, че този проект ще изгради всички информационни масиви на институциите, че ще създаде инструмент за обмен на данни помежду им, които да бъдат полезни за всички тях. Другото важно нещо, което ще се опитаме да направим с проекта, е да създадем професионални стандарти в обхванатите 400 длъжности. Да имаме описанието на тези длъжности, компетенциите, които са необходими за тях, за да могат всички работещи в тези професии и на тези длъжности да ги спазват и да се опитват да ги постигнат.

- А как повлия икономическата криза върху работата ви?

- Аз мисля, че нашият проект е полезен точно в ситуацията на криза. Всички предприятия в момента изпитват сериозни проблеми с осигуряването на работни заплати, с покриването на растящите разходи. Те не могат да си позволят да се разделят с най-ценните си работници и служители и ще направят всичко необходимо да ги задържат. А нашият проект ще им помогне точно в тази посока. Можеш да бъдеш успешен утре, ако днес създаваш кадри.

- БСК води диалог с правителството за социалните параметри на Бюджет 2012. Мислите ли, че те са твърде подценени?

- БСК има активна роля в социалния диалог с правителството. Винаги излизаме с принципни позиции, които защитават кауза - не "на парче", а да чертаем политика. За съжаление, всички бюджети през последните години са копие на предишните с леки изменения. Не се реформират дейности, които да станат полезни за обществото. Това се отнася за пенсионната система, за майчинството, засяга също здравеопазването и образованието. Този бюджет няма да реши натрупаните социални проблеми.

 

 

Фирма Стройпродукт грабна наградата Строителна корона

 

Девет плевенски фирми участваха в 5-ото издание на конкурса, сн. авторът

Девет плевенски фирми участваха в 5-ото издание на конкурса, сн. авторът

Еми СТАЛЕВА

Петото издание на конкурса "Строителна корона" през тази година се проведе в зала "Катя Попова". Девет плевенски строителни фирми се състезаваха с пана с изгледи на завършени обекти в няколко категории. Всички те са членове на Камарата на строителите в Плевен, която бе организатор на проявата. Представени бяха реализирани жилищни, обществени и промишлени сгради. В залата на експозицията бе поставена урна, където посетителите можеха да дадат своя глас в подкрепа на избраните си фаворити за наградите в определените категории.

През тази година експозицията на конкурса "Строителна корона" съдържаше 33 пана със завършени 34 обекта на фирмите "Карато - С", "Стройпродукт", "Монолит", "Хоризонт", "Инжстрой", "Лидер" и др. Сградите са били изпълнени през периода 2008 - 2011 г., а с най-голямо присъствие на конкурса бяха жилищните сгради с над три етажа и такива със смесено предназначение. В категорията за реконструкции бяха представени осем обекта. Изгледи на молове и хипермаркети бяха сред изложените пана на търговски обекти. Посетителите имаха възможност да видят в завършен вид няколко инфраструктурни обекта, фамилни къщи и обществени сгради. Най-слабо присъствие на тазгодишната "Строителна корона" отбелязаха промишлените обекти и тези със специално предназначение. По време на изложението среща си дадоха представители на местната власт, бизнеса, професионалното образование и медиите.

Най-престижната награда "Строителна корона" спечели плевенското дружество "Стройпродукт". Отличия бяха раздадени и по отделните категории. Поздравления към участниците и гостите на конкурса поднесоха новоназначеният зам.-кмет на Плевен инж. Антон Босилков и председателят на областното представителство на Камарата на строителите в България Марина Велкова.

 

 

До 30 ноември се кандидатства за целеви кредити за пшеница

 

Ралица ПЕТРОВА

До 30 ноември т. г. е срокът за кандидатстване за целеви кредит за купуване на минерални торове и семена за производството на пшеница, реколта 2012, съобщават от Държавен фонд "Земеделие". Семената могат да бъдат собствено производство и да са неокончателно сертифицирани. Финансовата рамка е в размер на 9 930 000 млн. лв. Документи ще се приемат в областните дирекции, а изплащането на средствата ще приключи до 23 декември 2011.

Кредитът за купуване на минерален тор е в размер на 80 лв. на хектар, а за семена - по 60 лв. на ха. Заемите ще се дават при лихва от 6%. Зърнопроизводителите кандидатстват с едно заявление и за двете направления заедно. Заради това те могат да представят обща застраховка и обезпечение по кредита.

Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Гарантиращите инструменти трябва да покриват 120%.

На 21 ноември пък стартира нов прием на заявления за подпомагане по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Приемът ще приключи на 21 декември 2011 г. Той е свързан с поисканото прехвърляне на средства към мярката в размер на 27 082 977 евро в VI изменение на ПРСР, като ще включва допустимите за подпомагане разходи за инвестиции, извършени от кандидати в сектор "Плодове и зеленчуци; кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери; кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране.

10 082 977 евро от бюджета ще бъдат за проекти за инвестиции в сектор "Плодове и зеленчуци", 12 000 000 евро за проекти, представени от млади фермери, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и 5 000 000 евро за проекти, представени от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране.

По мярката могат да кандидатстват само земеделски производители чрез подаване на инвестиционен проект, който включва и бизнес план с подробно описание на планираните инвестиции и дейности за период не по-малък от 5 години, а в случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни дейности - за 10-годишен период.

 

 

 Крайни срокове

 

20 ноември 2011 г.

ЗКПО

1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

30 ноември 2011 г.

ЗКПО

1. Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.

2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец октомври.

ЗДДФЛ

1. Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през октомври са направени само частични плащания.

ЗДЗП

1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

върни се в НАЧАЛО