БИЗНЕС


 
Габрово

 

Бракуваните коли могат да се регистрират отново

 

Над 20 000 моторни превозни средства бяха служебно отчислени

 

Мариана ДИМИТРОВА

20 422 моторни превозни средства в Габровска област бяха служебно отчислени. Такава e съдбата на автомобилите, на които собствениците не подмениха регистрационните табели до края на май тази година. Процедурата е извършена от 1 до 10 октомври, стана ясно от началника на сектор "Пътна полиция - КАТ", в Габрово Койо Коев. Остава въпросът какво ще се случи с тези превозни средства? В крайна сметка повечето от тях стоят по улиците в градовете и селата на региона. С неугледния си вид загрозяват междублоковите пространства, паркингите и пътищата. Има реална опасност от изтичане на масла от тях, горива, електролити, охладителни течности и др., които биха замърсили околната среда.

Според началника на КАТ след служебното бракуване собствениците могат да регистрират отново превозните си средства и да ги пускат в движение, но след обстоен технически преглед, който да докаже годността и техническата им изправност. За тези, които нямат такова намерение, остават две възможности. Според наредбата на Министерството на околната среда и водите излезлите от употреба моторни превозни средства или трябва да се съхраняват в частни имоти, за които притежателят на автомобила трябва да удостовери собствеността чрез нотариален акт, или да бъдат предадени на лицензиран за разкомплектоване на автомобили пункт за вторични суровини.

Община Габрово работи по този въпрос почти от три години. Инспекторите по чистотата издирват и регистрират превозни средства, които видимо са в лошо състояние, обездвижени, без джанти, гуми и прорасла в тях растителност. Когато имат номер, процедурата е значително по-лесна. Чрез КАТ се издирва собственикът и му се прави предписание по наредбата за чистотата, според която автомобилите, за които не е платен данък, не могат да престояват на общински места.

Въведени са удостоверения, които местната община издава за автомобилите, които ще се съхраняват в частни имоти, и чрез тях се извършва свалянето на возилата от отчет в КАТ. Сега, след служебното отчисляване на колите, на които не са сменени регистрационните табели, та дори и в прилично техническо състояние, ще трябва да бъдат преместени от улиците, зелените площи и паркингите. Това ще стане в частни имоти или чрез предаване на вторични суровини.

До този момент от габровското кметство са издадени 343 удостоверения за автомобили, които ще се съхраняват в частни имоти. Предполага се, че след 10 октомври тази бройка ще се увеличи значително, като се има предвид броят на МПС-тата, несменили регистрационните си табели. По-трудно е, когато автомобилът е без номер и не може да се открие собственикът. Процедурата тогава е по-сложна. На возилото се слага предупредителен стикер и след изтичане на двуседмичен срок на предупреждението то се откарва на площадка, определена от общината за временен престой на безстопанствени автомобили. Ако и там автомобилът не бъде потърсен и не се установи собственикът му, колата се откарва за разкомплектоване от лицензиран пункт за вторични суровини. Засега тази драстична мярка в Габрово не е прилагана, тъй като превантивната работа през изтеклите три години явно е била на ниво и броят на автомобилите с неоткрити собственици е незначителен.

Последната възможност остава предаването на автомобила на вторични суровини. В Габрово това може да стане само в "Екоресурс" ООД. Само там се издава удостоверение, което да послужи пред КАТ за отчисляване на колата. "Проблем е незнанието на хората. Много роми, а и българи, обикалят и търсят изоставени автомобили. Срещу нищожни суми собствениците им ги дават и след това става невъзможно бракуването им, тъй като не могат да представят документ, че превозното средство е предадено на лицензиран пункт.

Фактически не могат да удостоверят, че вече не замърсява околната среда. Центровете за разкомплектоване на автомобили трябва да отговарят на строго определени изисквания. Необходимо е първо да се източат течностите: масла, спирачна и охладителна течност, горива, електролити. Не всичко от автомобила може да се използва. След разглобяването, освен черните и цветните метали, остават отпадъци като дунапрени, кожи, кори и гуми. Някои от тях караме на сметището, за което плащаме допълнителна такса. С гумите все още не можем да се справим. В България никой не изкупува употребявани гуми и няма завод за преработката им. Така разглобен, автомобилът отива за пресоване. После металът се предава на заводи за преработка. Така че не е толкова лесно да се разкомплектоват превозни средства съгласно изискванията. Освен икономическа рентабилност, трябва да се постигне и екологичен ефект", обяснява шефът на "Екоресурс" Жаклин Илчев.

Общият брой на регистрираните превозни средства в Габровска област е 78 480. С нови регистрационни табели са 58 058, на 20 422 собствениците не са ги подменили. От тях 17 265 са спрени от движение от притежателите им, а останалите 3 157 са със стари номера, без да са спрени от движение.

 

 

Министър Петър Мутафчиев:

 

5 млрд. лв. са нужни за ж. п. сектора в България

Кремена КРУМОВА

Две трети от ж. п. инфрастуктурата в страната е в лошо състояние. Това заяви във Велико Търново министърът на транспорта Петър Мутафчиев, който пристигна в старата столица за откриване на международна конференция "Железопътен форум 2006". По думите му за възстановителни работи до 2015 г. ще са необходими 5 млрд. лв.

Политиката на нашата държава следва препоръките на европейската общност за развитието на европейската транспортна система, като се стремим максимално да се придържаме към целите и принципите, формулирани в бялата книга на ЕК за развитието на транспорта, каза още министърът. Според него транспортният сектор играе изключително важна роля в повишаване конкурентноспособността на националната икономика на България за мобилността на гражданите и работата ще бъде в посока подобряване функционирането на всички видове транспорт.

На този етап БДЖ ЕАД са неспособни да предлагат приемливо качество на превоза, както и да гарантират безопасност на движението, коментира още Петър Мутафчиев. Той заяви, че ремонти по машините не са правени от 1993 г. насам и текущото им поддържане е лошо.

Двудневната конференция "Железопътен форум 2006 бе организирана от Асоциацията на европейските дружества на железопътните инженери, Научно-техническия съюз по транспорт, Националното сдружение - общество на инженерите по железен път, Федерацията на научно-техническите съюзи в България с партньорството на Министерството на транспорта, БДЖ ЕАД и НК Железопътна инфраструктура. По време на семинара бе организирана изложба на снимки, проспекти, видеоматериали, които представиха развитието на железниците от създаването им досега. Двудневната дискусия бе посветена на инфраструктурата, технологиите и комфорта на железниците.

 

 

Дават 744 000 евро по съвместния фонд за малки проекти България - Румъния

 

Рая ГЕНАДИЕВА

Институции и организации могат да подготвят предложения за проекти по съвместния фонд за малки проекти "България - Румъния", като областният управител Цветко Цветков е отправил покана към тях, събщи пресаташето на плевенския губернатор Ева Маринова.

Общата стойност на фонда за България е 744 000 евро. За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по програмата, минималната сума за грант е 10 000 евро, а максималната - 50 000 евро. От кандидатите се изисква да осигурят минимално съфинансиране в размер на 10% от цялата сума на проекта.

Съвместният фонд за малки проекти ще финансира дребномащабни неинвестиционни проекти "от хора за хора", чието осъществяване ще допринесе за сътрудничество между съседните райони от двете страни на границата с оглед съвместното подобряване на културното, образователното и социално-икономическото развитие, условията на живот и непрекъснат контакт. Проектите са в няколко приоритетни области - икономическо развитие, околна среда, туризъм, културен обмен, местна демокрация, проучвания в областта на планирането и развитието.

За финансиране на проекти по съвместния фонд за малки проекти "България - Румъния" могат да кандидатстват общини, асоциации на местни власти, еврорегиони, организации в подкрепа на бизнеса като промишлени или селскостопански камари, професионални и браншови организации, агенции за икономическо развитие, бизнес- центрове, бизнес- инкубатори, търговски асоциации, други НПО, образователни институции като професионални училища, колежи, университети, центрове за професионално обучение, изследователски институции.

Кандидатите трябва да са юридически лица по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, да са регистрирани в България най -малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на предложенията. Необходимо е да се намират в една от областите Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра в граничния регион между България и Румъния или да имат регистриран клон в поне един от горепосочените региони, задължително да имат поне един румънски партньор - община, местна структура, сдружение на местни власти и т. н. , от областите - Мехидини, Олт, Долж, Телеорман, Калараш, Констанца и Гюргево, с която да имат подписано партньорско споразумение.

Всяка организация, която отговаря на критериите за право на участие , може да се включи само в едно проектно предложение като кандидат и отделно като партньор. Проектите се пишат само на английски език. Планираната им продължителност не може да надвишава 12 месеца и те трябва да се изпълняват в посочените области от граничната зона между България и Румъния. Крайният срок за подаване на документи е 16,00 ч. на 9 януари 2007 г. Насоките и формулярите за кандидатстване, както и допълнителна информация, могат да се намерят на

www.mrrb.government.bg.

 

 

Изгражда се сондаж в Чиренското находище

 

Цветана ЕВГЕНИЕВА

Шест милиона лева ще вложи "Булгаргаз" за изграждане на нов сондаж Е-71 в газохранилището край врачанското село Чирен. Това съобщи изпълнителният директор на газовата компания Кирил Гегов. Досега са направени 38 сондажа, от които в експлоатация са 21. Миналата година влезе в действие сондаж Е-70 с обща мощност 57 MW. С новия се очаква да се задоволят потребностите на страната от съхранение на природен газ до 2010 г.

През последните четири години "Булгаргаз" вложи в модернизацията на чиренското хранилище над 35 млн. лева. Добивът и подаването на природен газ до потребителите се увеличи с около три пъти след реконструкцията и изграждането на нови мощности. Постигната е по-висока сигурност и безопасна работа на съоръженията, по-високо качество и добив на природен газ - над 3 млн. куб. м в денонощие, по-добра ефективност по отношение на икономическите показатели и възможност за съхраняване на природен газ, собственост на други потребители.

Газохранилището в Чирен е подземно и е изградено на базата на изтощено находище с общ обем близо 3 милиарда куб. м. природен газ, експлоатирано от 1964 г. Първите проекти за преобразуване на находището са от 1974 г., когато се превръща в хранилище на синьо гориво и се нагнетяват първите 100 милиона куб. м. руски природен газ. То е включено в магистралния газопровод на България и е най-голямото и модерно на Балканите, като заема важна роля в развиващия се газов пазар в региона. Значението му ще нарасне значително с включването на хранилището в проекта НАБУКО, посочи началникът на район Чирен Ваньо Славейков.

 

 

Великотърновци искат площадки за търговска дейност с отпадъци

 

350 предложения за строителство са постъпили в РИОСВ

 

Кера СТОЯНОВА

350 инвестиционни предложения за ново строителство и дейности са постъпили в РИОСВ - Велико Търново, за първите осем месеца на 2006 г., съобщават от инспекцията. Преобладават намеренията за изграждане на площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, ваканционни селища, къщи за селски туризъм, малки птицеферми. По-малко са заявленията за мерки за борба с ерозията по бреговете на реките, залесяване на пустеещи земи, производство на мляко, мини ВЕЦ, кланици, съоръжения за пренос на газ, ел. енергия, обществено обслужващи комплекси и паркинги. В отговор на уведомленията по инвестиционните предложения са издадени над 100 становища и 97 решения по преценка необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно изискванията на наредбата за екологична оценка (ЕО) са издадени 10 решения по преценка необходимостта от ЕО. В сравнение с минали години броят на постъпилите уведомления за инвестиционни предложения остава сравнително стабилен - през 2004 г. е около 300, а през 2005 г. - около 400.

Процедурите по ОВОС и ЕО се изискват на най-ранен етап от инвестиционните намерения. РИОСВ отговаря на уведомленията чрез становища, решения по преценка или решения за съгласуване и одобрение на дейности, планове, програми, обясняват от инспекцията. По значимост на въздействията инвестиционните намерения, които подлежат на такава оценка са подредени в две приложения - такива, при които са очаквани значими въздействия и за които задължително се правят доклади по оценка на въздействията, и такива, при които са очаквани по-незначителни въздействия и преминават предварителна процедура - преценка необходимостта от оценяване с доклад. Целите и на двата етапа по превантивната процедура - за ограничаване, намаляване и предотвратяване на значителни отрицателни въздействия по компонентите на околната среда (въздух, води, земни недра, биоразнообразие, ландшафт) се постигат с достатъчната информация, която инвеститорите проучват, събират, анализират и представят в РИОСВ. Законът за опазване на околната среда предвижда и задължава инициаторите на инвестиционни предложения, попадащи в приложения 1 и 2 на нормативния документ, да уведомяват не само компетентните органи на най-ранен етап, но и съответните общини, кметства, както и засегнатото население.

 

 

До 20 октомври фирмите подават първите интрастат декларации

 

Ина НАКОВА

20 октомври 2007 г. е крайният срок, в който трябва да бъдат подадени първите интрастат декларации, съобщават от териториалното подразделение на НАП в Плевен. Експерименталното въвеждане на Интрастат в България (система за събиране на данни за търговия със стоки между държавите - членки на ЕС) започна на 1 септември, като тя не променя действащата митническа система. Т. е. до края на годината освен интрастат декларации компаниите ще продължат да подават и митнически. Задължени да подават интрастат декларации са дружествата, регистрирани по Закона за ДДС, които извършват вътрешнообщностна търговия над определени прагове. За тази година прагът за износ е 150 хил. лв., а за внос - 75 хил. лв. Те ще се определят до октомври всяка година и ще се обнародват.

След като до 20 октомври т. г. бъдат подадени първите интрастат декларации, в последствие те ще се внасят до всяко 10-о число на месеца. Задължения за това ще имат 180 фирми на територията на Плевенска област, съобщават от НАП. Те вече са получили уведомителни писма. Заедно с това дружествата, които търгуват с ЕС, ще трябва да водят дневници за всички сделки. НАП осигурява безплатен софтуер за поддържане на дневниците, който може да се изтегли от сайта на ведомството www.nap.bg/intrastat/software.htm. В него са публикувани и директни връзки "подайте интрастат документи тук", чрез ползването на които интрастат операторите се пренасочват директно към приложението за подаване на документи. Задаването на данни по дневниците пък автоматично генерира интрастат декларацията. Зареждането на този адрес е възможно само за онези оператори, които вече са се снабдили с електронен подпис. По изключение (технически причини) се приема в офисите на НАП или по пощата, информират от институцията.

Ако фирмата вече има задължение да подава интрастат декларация, е длъжна да го прави всеки месец. Ако през даден месец не е осъществена никаква сделка, се подава нулева декларация. Правото търговецът да не подава нулева декларация може да се получи от НАП, ако е сигурен, че за известен период от време няма да има никакви сделки. Задължението възниква пак автоматично при сключени нови.