ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА


 

Признания от съветниците за конфликт

на интереси се чакат до края на януари

 

От 1 000 до 3 000 лв. е глобата за разсеяните, пропуснали срока

 

Плевенски съветници не са съгласни с краткия срок за подаване на декларации

Емилия КАРАБУЛЕВА

Най-после, след дълги умувания, разпри, зле прикрито нежелание да се гледа в канчето им, народните избраници приеха специален закон, който да разрешава проблеми, свързани с конфликт на интереси. Така до края на януари т. г. заемащите публични длъжности лица ще трябва да попълнят декларации, които после да станат обществено достояние. Лош закон, но все пак закон, както казват юристите, пръкналият се през октомври м. г Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси се появи не без натиск от Европейския съюз и не без скритото негодувание на видни представители на т. нaр. финансово-кастова олигархия, в която фамилните връзки при назначенията са приоритет. Оттук нататък заемащите публична държавна дейност ще подават декларации по закона в седемдневен срок от избирането или назначаването им.

Законът е страшно обтекаем, няма ясна структура, не са формулирани понятия като конфликт на интереси или пък публични длъжности, коментира Милка Цветанова, която е председател на комисията за конфликт на интереси към общинския съвет в Плевен. В закона не е посочен независим орган да следи за наличие или за липса на конфликт на интереси, а това ще прави институцията, назначаваща съответното лице на работа!? За заемащите публична длъжност чиновници конфликтът на интереси ще се установява от Върховния административен съд (ВАС). Президентът, депутатите, премиерът и министрите, както и висшите магистрати, ще бъдат проверявани от петчленна комисия, където не фигурира име на представител на опозицията.

В закона е записано, че лица, заемащи публични държавни длъжности, са президентът и вицепрезидентът, конституционните съдии, депутатите, премиерът, министрите и зам.-министрите, председателите на ВКС и на ВАС, главният прокурор, омбудсманът и неговият заместник, областните управители и заместниците им, кметовете и заместниците им, общинските съветници, служителите в администрацията на президента, на органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, в местните администрации и др.

Така по смисъла на закона конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията му по служба. Като частен интерес се третира и всяка облага от материален и нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност или свързани с него лица. Спор сред депутатите се разгоря и при определяне на понятието "свързани лица. За такива бяха нарочени съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съпружеско съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство, до втора степен включително. Такива са и лицата, с които заемащият публична длъжност се намира в икономически и политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност. Като се акцентира върху роднинските връзки на властниците обаче фокусът може би умишлено се измества от приятелските взаимоотношения, които през годините на прехода оформиха т. нaр. "приятелски кръгове или бизнес интересите, които пък родиха митове за "обръчи от фирми. Защото, ако назначиш съпругата си на работа да речем в поверената ти държавна фирма, тя колкото и да е некадърна, не може да нанесе финансови загуби за държавата от порядъка на 7 - 8 цифрени суми. Това обаче може да свърши верига от твои свързани фирми за източване на ДДС например.

Комисия за противодействие на конфликт на интереси към общинския съвет вече е създадена и в Плевен. Със заповед на кмета Найден Зеленогорски трябва да се определи технически сътрудник на комисията и мястото за съхранение на документите. Първото заседание на комисията ще бъде ден преди редовната общинска сесия в края на януари, съобщи Милка Цветанова. Правата на комисията се изразяват в приемане на декларациите за конфликт на интереси на общинските съветници и на кмета до края на януари т. г. Декларациите на зам.-кметовете и на цялата общинска администрация се приемат от зам.-кмета Николай Якимов. Глоба от 1 000 до 3 000 лева заплашва властниците ни, ако не внесат декларацията си до края на месеца. Най-високата глоба по закона е 15 000 лв. за физически лица, при юридическите тя достига до 20 000 лв.

Плевенски старейшини обаче изразиха недоволство от краткия срок, който ще имат за подаване на декларациите. Сесията вероятно ще е на 29 януари, когато ще бъде разяснен механизмът за деклариране на конфликт на интереси. 30-и, петък, ще е последният работен ден, в който могат да се подават декларациите. Абсурдно е да се мисли, че всичките 51 съветници ще спазят законовия срок, смятат общинари.

Комисията за конфликт на интереси ще съхранява декларациите, ще следи за настъпили изменения. Там ще се приемат сигнали, по които ще се установява конфликт на интереси. Комисията ще извършва проверки по тези сигнали, ще спазва забраната за разкриване на самоличността на лицето, подало сигнала, както и ще осигурява защита срещу психически и физически тормоз. След проверката на сигнала в двумесечен срок следва да се направи доклад със заключение, който се внася до органа на назначението, обясни процедурата Милка Цветанова.

 

 

ВИДИН

 

Областният пръв писа на МС

 

Тина ИЛОВА

Областният управител на Видин Кръстьо Спасов пръв прати декларацията си до Министерския съвет. На всички въпроси отговорих с не, обяви той. И допълни: нямам никакви близки роднини в държавните служби, нямам фирма, за да се покрива дейността й със задачите ми като държавен служител. Той е помолил и останалите служители да побързат с изпращането на своите дакларации. Въпреки че срокът е края на януари, видинският губернатор е наредил попълването и изпращането да е завършило на 15 януари.

Ние се знаем всички колеги, не съм забелязал у някого да има конфликт на интереси, каза Спасов.

С интерес обществеността очаква как ще се вместят в новите изисквания служителите от община Видин. В общината работят баща и син, имало и други роднини. Нищо няма да се случи, никой няма да напусне поста си, казаха запознати с казуса. Ако единият е държавен служител, другият не влиза в тази категория. Оказва се, че дори и зам.-кметът не е държавен служител. Така че ако е назначил някой свой роднина, то това няма да е конфликт на интереси.

 

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Чудят се нова или стара да е комисията

 

Кремена КРУМОВА

Създаването на Комисия за конфликт на интереси ще скара общинските съветници в местния парламент. Поне такива са настроенията преди поредната сесия, на която старейшините се канят да приемат едно от предложенията, защото те са две - на общинския съветник от СДС Камен Алексиев и на Георги Стефанов от БСП. Алексиев предлага да се сформира 7-членна нова комисия за конфликт на интереси. Така от всяка политическа група в местния парламент ще има представители в новата комисия. Председателят да е от ГЕРБ, предлага още синият съветник. Комисията според него ще се занимава само с декларациите, подадени от местните парламентаристи. Георги Стефанов предлага комисията да бъде тази по проблемите на гражданското общество и борбата с корупция. Неговата идея е функциите по контрола да се съвместяват с етичното поведение на съветниците и злоупотреби със служебно положение. Така на комисията ще й бъде вменено още едно задължение. Става ясно обаче, че двете предложения са напълно противоположни. Ще откъсне ли гущерът опашката си във великотърновския общински съвет? Това пък се запита местният парламентарист Румен Димитров от движение "Нашия град". Според него общинският съвет ще избира между три възможности - да създаде "параван на конфликта на интереси, новата комисия да стане "филтър по целесъобразност или общинарите да вземат мерки за пълна прозрачност и безкомпромисност. На какво са склонни съветниците тепърва ще се разбере. Не е и неизвестно, че голяма част от тях въртят фирми, чиято дейност пряко зависи от местния парламент. Това може би ще нагнети още повече обстановката около решението.

 

 

ВРАЦА

 

Зам.-кмет още не е прочел закона

 

Цветана ЕВГЕНИЕВА

Постоянна комисия по закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към община Враца няма да има. Със заповед на кмета с изпълнението на изискванията на закона ще се занимава Дило Илиев, досегашен финансов контрольор. Той заяви, че към 20 януари почти всички членове на кметската управа и служители, заемащи публична длъжност, са подали декларация за частни интереси, в които са описали своето имущество и интересите на роднините си. Оказа се обаче, че това не е точна информация. Заместник-кметът по строителството Иван Иванов, който притежава строителна фирма, управлявана от назначаването му на тази длъжност досега от съпругата му, дори още не е прочел закона. Той не само не е попълнил декларация, но дори не е я виждал. Дали ще впише в нея строителната си фирма, той ще прецени това. Според него не е на журналистите работа да се интересуват от неговите фирми. А според закона, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията му по служба. Ако пък лицето декларира несъвместимост, то е длъжно до един месец след подаване на декларацията да предприеме действия за отстраняване на несъвместимостта. Дилов каза още, че декларации не са подали и повечето общински съветници и кметове на селата от общината, но според него това ще стане до края на месеца.

Скептичност по очаквания антикорупционен закон в държавата изразиха публични личности, попълнили вече декларации. Според тях неговото приложение ще бъде доста трудно, като се вземе предвид изискването да попълни данни за дейността на свързаните с него лица, а такива по смисъла на този закон са съпрузите или лицата, с които се намира във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които се намира в икономически или политически отношения, т. е. човекът трябва да разбере и опише имотното и фирменото състояние на много хора, което практически е невъзможно. Това ще затрудни и отговорника, в конкретния случай Дило Илиев, да извърши проверка за достоверността на данните.

Все още не е ясно и кой ще налага глобата, която е от 1 000 до 3 000 лв., на лицата, които не подадат декларациите си в законоустановения срок - кметът, административният съд или друг орган.

 

 

ловеч

 

Петима старейшини вече подали декларациите си

 

Мира ГАНЧЕВА

Петима общински съветници вече са подали декларациите си по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, съобщи за "BG Север" председателят на местния парламент в Ловеч Милко Недялков. Според влезлия вече в сила закон, общинският съвет е длъжен да изгради такава комисия и това вече е направено. Нейните задължения е поела комисията по законност и местно самоуправление, председателствана от юриста Николай Николов (БСП). До края на месеца всички общински съветници, кметът на общината и управниците на селата трябва да подадат декларациите си по образец, в които да опишат дали участват в търговски дружества, дали развиват дейност като едноличен търговец, дали са управители/членове на органи за управление на юридически лица с нестопанска цел и т. н., обясни Недялков.

Кметът на общината също трябва да назначи човек, който да изпълнява задачите, възложени от закона. Такъв за Ловеч вече е определен. При него декларациите си трябва да подадат зам.-кметовете и общинските служители.

Най-лошото е, че законът може да се превърне в средство за разчистване на политически и междуличностни интереси, коментира Милко Недялков. Според него обаче по-добре е всички задължени да подадат декларации, в които да опишат, че участват в организации с нестопанска цел, отколкото да не го направят изобщо.

 

 

Джевдет Чакъров:

 

Депото за отпадъци в Плевен е приоритет на МОСВ

 

 73% от общините в страната са подали документи по програма "Околна среда"

 

Поля ТОМОВА

Депото за отпадъци в Плевен е приоритет за Министерството на околната среда и водите (МОСВ), заяви при работно посещение в областната администрация министър Джевдет Чакъров. В най-скоро време проектът ще бъде одобрен и ще стартира строителството. Очаква се и проектът за пречиствателна станция да бъде подготвен и одобрен за реализация. МОСВ участва активно и в изготвянето на план за управление на парк "Кайлъка". Такива планове ще бъдат изготвени за всички защитени местности в България, обеща министърът. Министерството е уважило и искането за удължаване на срока за проучвания на площадката в село Девенци. "Общините в Плевенска област са активни при изготвяне и представяне на проекти, така е и за почти цялата страна. Близо 73 на сто от общините са подали документите си по оперативна програма "Околна среда". Подписаните и одобрени договори са за над 800 млн. лв., а след одобрението на проектите във Враца и Габрово сумата ще стигне 1 милиард лева", добави министър Чакъров. Той призова кметовете на населени места да бъдат все така активни в изготвянето на проекти, като за целта могат да ползват консултантите на министерството. Усвояването на средства от ЕС изисква много работа и диалог с Европейската комисия, заяви министър Джевдет Чакъров. Той добави, че по оперативна програма "Околна среда" са договорирани вече 30 на сто от средствата. Не трябва да се допуска закъснение при усвояването на парите и така ще имаме възможност и за допълнителни средства, увери Джевдет Чакъров. По думите му по предприсъединителната програма ИСПА са спасени всички средства. От 570 млн. евро при старта на програмата, сега остават за усвояване едва 18 млн. евро. По повод зачестилите напоследък протести на природозащитници, министърът заяви, че част от тях имат за мотив опазването на околната среда, но има и хора, които протестират, водени от други интереси.

Във връзка с газовата криза и преминаването на ТЕЦ-овете на работа с мазут не е имало критични ситуации в страната, заяви министър Чакъров. Имало е случаи, в които нивото на замърсяване е било на прага, но ситуацията е овладяна, добави Джевдет Чакъров.

 

 

Контрол

 

Губернатор спря решение на ОбС в Свищов за замяна

 

Кера СТОЯНОВА

Областният управител на Велико Търново Тошко Никифоров спря със своя заповед незаконосъобразно решение от 20 декември м. г. на свищовския общински съвет. За това алармираха в своя жалба общинските съветници от ПП ГЕРБ в крайдунавския град. Решението бе за замяна на 50 декара общински имот, върху който австрийска фирма възнамеряваше да строи завод за преработка на отпадъци, съдържащи хром и алуминий. Мотивът, с който губернаторът връща за ново обсъждане решението за замяната на общинския с частни имоти, е, че то е прието с 16 гласа, а не със законовото мнозинство от 2/3 в местния парламент, т. е. с минимум 20 гласа. След това и общинският съвет отмени своето решение.

На последната сесия на местния парламент в крайдунавския град съветниците от ГЕРБ и "Атака внесоха предложение за провеждане на местен референдум за това желаят ли жителите на територията на общината да се изгради завод за преработка на отпадъци. Предложението обаче бе отхвърлено от съветниците от БСП и Коалиция "За Свищов, в която влизат СДС, ССД и БЗНС с мотива, че с отмяната на решението отпада и необходимостта от референдум. Междувременно съветниците от ГЕРБ публикуваха в местната преса и няколко критични статии относно проекта, който би рискувал здравето на свищовлии. Въпреки че в момента строежът на завода с канцерогенно производство е замразен, от ГЕРБ - Свищов ще следят с повишено внимание всяко следващо действие на кмет и общинари, които касаят проекта, уверяват свищовските гербери.